Loading

Railtrans International, a.s.

Historický názov:
  • Railtrans International, s. r. o.
Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Railtrans International, a.s.
Sídlo:
Kukučínova 22
83103 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/6835/B
Od 1.11.2011, posledná zmena 24.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Alexandra Broszová
  • Roman Rapant
  • Tomáš Vavrák
IČO:
46384740
DIČ:
2023376256

IČ DPH:

SK2023376256
Podľa §4, registrovaný od 1.6.2012
SK NACE (RÚZ):
49200 Nákladná železničná doprava
Základné imanie:
25 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma Railtrans International, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 112 808 960 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 27,53%. Dosiahnutý zisk po zdanení 9 345 579 EUR vzrástol medziročne o 4 099 079 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 73,32% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 48,02%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 30,97%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 24,48%.

Absolútne ukazovatele

153 867 959 €

27,3 %

14 762 252 €

6,0 %

75 841 593 €

17,6 %

40 914 960 €

12,7 %

3 577 542 €

%

Relatívne ukazovatele

13.09 %

-2,7 %

2.10

-0,4

12.32 %

4,2 %

46.05 %

2,4 %

1.15

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 112 808 960 € 27,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 3 822 969 € 48,0 %
Služby 94 223 739 € 31,0 %
Pridaná hodnota 14 762 252 € 6,0 %
Osobné náklady 7 025 178 € 24,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 911 249 € -26,1 %
Opravné položky 191 029 € %

Ostatné výnosy 34 735 695 € 8,1 %
Iné prevádzkové náklady 35 416 609 € 9,4 %
Zisk z predaja majetku 12 111 € 38,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 5 965 993 € -12,2 %
HV z finančnej činnosti 4 711 970 € %

z toho Nákladové úroky 391 722 € 95,8 %
HV pred zdanením 10 677 963 € 62,8 %
Daň 1 332 384 € 1,6 %
HV po zdanení 9 345 579 € 78,1 %
EBITDA 6 865 131 € -11,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
75 841 593 € 17,6 %
 
Neobežný majetok 46 795 131 € 5,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 12 852 277 € 29,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 116 220 € 292,7 %
Dlhodobý finančný majetok 33 826 634 € -1,6 %
 
Obežný majetok 27 511 160 € 37,9 %
Zásoby 1 561 € 14,9 %
Dlhodobé pohľadávky 835 065 € 55,8 %
Krátkodobé pohľadávky 22 099 510 € 59,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 4 575 024 € -17,9 %
 
Časové rozlíšenie 1 535 302 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 75 841 593 € 17,6 %
 
Vlastné imanie
40 914 960 € 12,7 %
Základné imanie 25 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 17 610 654 € -7,6 %
HV minulých rokov 13 933 727 € 16,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 9 345 579 € 78,1 %
 
Záväzky 34 674 718 € 24,1 %
Dlhodobé záväzky 6 883 166 € -5,3 %
Krátkodobé záväzky 16 509 651 € 8,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 269 000 € 100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 7 872 289 € 93,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 140 612 € 49,9 %
 
Časové rozlíšenie 251 915 € 11,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?