Loading

HMSK, s.r.o.

Aktualizované 18.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
HMSK, s.r.o.
Sídlo:
Tŕstie 2299
02404 Kysucké Nové Mesto
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/57877/L
Od 7.9.2012, posledná zmena 9.10.2020
Štatutárny orgán:
  • Su Hwan Seo
IČO:
46817646
DIČ:
2023602559

IČ DPH:

SK2023602559
Podľa §4, registrovaný od 25.10.2012
SK NACE (RÚZ):
38320 Recyklácia triedených materiálov
Základné imanie:
420 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Hyundai Materials Corporation (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 22.03.2024 ako riadna.

Firma HMSK, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 26 112 349 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 11,56%. Dosiahnutý zisk po zdanení 663 521 EUR poklesol medziročne o 104 309 EUR.

Firma predala tovar za 17 959 346 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 112 591 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 0%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 43,5%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 9,45%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 4,11%.

Absolútne ukazovatele

26 106 628 €

-11,7 %

2 864 250 €

-1,7 %

5 573 114 €

15,7 %

3 399 115 €

28,6 %

2 596 848 €

29,3 %

Relatívne ukazovatele

10.97 %

1,1 %

1.53

-0,1

11.91 %

-4,0 %

39.01 %

-6,1 %

2.30

0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 17 959 346 € -13,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 8 153 003 € -8,0 %
Zmena stavu zásob -32 717 € -193,4 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 17 846 755 € -13,3 %
Náklady na materiál, energie 1 340 780 € -43,5 %
Služby 4 028 548 € 9,5 %
Pridaná hodnota 2 864 250 € -1,7 %
Osobné náklady 1 870 660 € 4,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 93 554 € -5,7 %
Opravné položky -701 € -153,1 %
Ostatné výnosy 26 996 € 95,7 %
Iné prevádzkové náklady 57 437 € 89,3 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 869 595 € -13,1 %
HV z finančnej činnosti -1 783 € 16,0 %
z toho Nákladové úroky 75 € -87,4 %
HV pred zdanením 867 812 € -13,0 %
Daň 204 291 € -11,3 %
HV po zdanení 663 521 € -13,6 %
EBITDA 962 448 € -12,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
5 573 114 € 15,7 %
 
Neobežný majetok 996 447 € 29,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 368 830 € 43,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 627 617 € 22,9 %
 
Obežný majetok 4 564 497 € 13,0 %
Zásoby 85 474 € -31,7 %
Dlhodobé pohľadávky 47 857 € -24,6 %
Krátkodobé pohľadávky 2 807 973 € 25,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 623 193 € 0,9 %
 
Časové rozlíšenie 12 170 € 24,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 5 573 114 € 15,7 %
 
Vlastné imanie
3 399 115 € 28,6 %
Základné imanie 420 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 481 700 € 23,7 %
HV minulých rokov 1 833 894 € 72,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 663 521 € -13,6 %
 
Záväzky 2 173 999 € 0,0 %
Dlhodobé záväzky 121 532 € 26,1 %
Krátkodobé záväzky 1 931 962 € -2,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 120 505 € 19,9 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?