Loading

NEREZOVÉ MATERIÁLY, s.r.o.

Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
NEREZOVÉ MATERIÁLY, s.r.o.
Sídlo:
Kočovská 1923/6
91501 Nové Mesto nad Váhom
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/27322/R
Od 30.11.2012, posledná zmena 21.3.2024
Štatutárny orgán:
  • Josef Malár
  • Jozef Kočka
IČO:
46929720
DIČ:
2023648055

IČ DPH:

SK2023648055
Podľa §4, registrovaný od 18.12.2012
SK NACE (RÚZ):
46720 Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami
Základné imanie:
1 500 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • NEREZOVÉ MATERIÁLY, s.r.o. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 26.06.2023 ako riadna.

Firma NEREZOVÉ MATERIÁLY, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 41 178 160 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 34,82%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 082 360 EUR poklesol medziročne o 79 685 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,44% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 40 999 520 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 5 959 193 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 14%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 43,89%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 13,73%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 27,62%.

Absolútne ukazovatele

41 230 323 €

34,8 %

5 652 166 €

-5,4 %

19 620 854 €

14,1 %

9 904 445 €

45,2 %

6 325 932 €

64,8 %

Relatívne ukazovatele

13.73 %

-5,8 %

5.16

1,2

15.71 %

-2,7 %

49.52 %

-10,8 %

0.75

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 40 999 520 € 34,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 178 640 € 27,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 31 557 € 100,6 %
Náklady na predaj tovaru 35 040 327 € 45,0 %
Náklady na materiál, energie 212 665 € 43,9 %
Služby 304 559 € 13,7 %
Pridaná hodnota 5 652 166 € -5,4 %
Osobné náklady 1 094 501 € -27,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 361 634 € 10,2 %
Opravné položky 123 932 € %

Ostatné výnosy 6 223 € -13,4 %
Iné prevádzkové náklady 73 569 € 8,3 %
Zisk z predaja majetku 2 833 € -80,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 007 586 € -1,9 %
HV z finančnej činnosti -98 696 € -23,8 %
z toho Nákladové úroky 61 564 € 20,5 %
HV pred zdanením 3 908 890 € -2,4 %
Daň 826 530 € -2,0 %
HV po zdanení 3 082 360 € -2,5 %
EBITDA 4 366 387 € -0,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
19 620 854 € 14,1 %
 
Neobežný majetok 5 155 563 € -3,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 149 512 € -3,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 6 051 € -49,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 14 340 469 € 22,0 %
Zásoby 8 367 264 € 22,0 %
Dlhodobé pohľadávky 40 387 € -65,6 %
Krátkodobé pohľadávky 5 816 411 € 23,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 116 407 € 81,1 %
 
Časové rozlíšenie 124 822 € 32,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 19 620 854 € 14,1 %
 
Vlastné imanie
9 904 445 € 45,2 %
Základné imanie 1 500 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 150 000 € %

HV minulých rokov 5 172 085 € 143,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 082 360 € -2,5 %
 
Záväzky 9 714 759 € -6,3 %
Dlhodobé záväzky 41 669 € 28,9 %
Krátkodobé záväzky 5 079 730 € -8,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 517 599 € -19,9 %
Bankové úvery krátkodobé 3 017 592 € 29,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 58 169 € -89,4 %
 
Časové rozlíšenie 1 650 € -22,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?