Loading

Metrostav Slovakia a. s.

Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Metrostav Slovakia a. s.
Sídlo:
Mlynské Nivy 68
82477 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/5753/B
Od 1.5.2013, posledná zmena 1.12.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Dávid Barčák
  • Ing. Karel Volf
  • Ing. Robert Pátek, PhD.
  • Ing. Tomáš Vašut
IČO:
47144190
DIČ:
2023755712

IČ DPH:

SK2023755712
Podľa §4, registrovaný od 1.5.2013
SK NACE (RÚZ):
41209 Výstavba obytných a neobytných budov i. n.
Základné imanie:
1 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 03.04.2023 ako riadna.

Firma Metrostav Slovakia a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 107 507 372 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 119,56%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 824 382 EUR vzrástol medziročne o 1 793 983 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,35% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 32,84%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 161,45%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 42,98%.

Absolútne ukazovatele

109 851 577 €

119,9 %

11 837 114 €

80,1 %

51 420 334 €

86,2 %

3 906 411 €

87,6 %

3 718 745 €

244,4 %

Relatívne ukazovatele

11.01 %

-2,4 %

1.41

0,3

3.55 %

3,4 %

92.40 %

-0,1 %

1.07

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 565 961 € -78,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 106 941 411 € 130,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 0 € -100,0 %
Náklady na predaj tovaru 362 346 € -82,2 %
Náklady na materiál, energie 10 952 745 € 32,8 %
Služby 84 355 167 € 161,5 %
Pridaná hodnota 11 837 114 € 80,1 %
Osobné náklady 8 410 809 € 43,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 493 817 € 38,7 %
Opravné položky 8 700 € %

Ostatné výnosy 294 931 € -23,4 %
Iné prevádzkové náklady 654 515 € 10,9 %
Zisk z predaja majetku 69 667 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 2 633 871 € %

HV z finančnej činnosti -255 226 € %
z toho Nákladové úroky 162 475 € 129,6 %
HV pred zdanením 2 378 645 € %

Daň 554 263 € %

HV po zdanení 1 824 382 € %

EBITDA 3 058 021 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
51 420 334 € 86,2 %
 
Neobežný majetok 8 396 466 € 12,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 6 210 336 € 17,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 12 432 € -0,3 %
Dlhodobý finančný majetok 2 173 698 € 0,7 %
 
Obežný majetok 42 821 829 € 114,2 %
Zásoby 1 088 023 € 41,7 %
Dlhodobé pohľadávky 835 111 € -70,9 %
Krátkodobé pohľadávky 36 077 466 € 175,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 4 821 229 € 48,8 %
 
Časové rozlíšenie 202 039 € 20,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 51 420 334 € 86,2 %
 
Vlastné imanie
3 906 411 € 87,6 %
Základné imanie 1 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 200 000 € 0,0 %
HV minulých rokov -1 117 971 € 2,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 824 382 € %

 
Záväzky 47 449 171 € 86,1 %
Dlhodobé záväzky 6 646 155 € 79,3 %
Krátkodobé záväzky 34 905 260 € 127,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 3 500 000 € -22,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 397 756 € 22,0 %
 
Časové rozlíšenie 64 752 € 53,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?