Loading

News and Media Holding a.s.

Aktualizované 24.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
News and Media Holding a.s.
Sídlo:
Einsteinova 25
85101 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/6074/B
Od 19.12.2014, posledná zmena 10.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Michal Teplica
IČO:
47256281
DIČ:
2024173459

IČ DPH:

SK2024173459
Podľa §4, registrovaný od 15.6.2015
SK NACE (RÚZ):
58140 Vydávanie časopisov a periodík
Základné imanie:
25 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.06.2023 ako riadna.

Firma News and Media Holding a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 30 499 646 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 5,49%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 896 592 EUR poklesol medziročne o 996 947 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,28% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 38,21%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 14,58%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 6,74%.

Absolútne ukazovatele

30 903 954 €

-5,3 %

13 108 266 €

-22,1 %

52 661 378 €

2,1 %

20 935 335 €

18,5 %

4 138 074 €

11,2 %

Relatívne ukazovatele

42.98 %

-9,2 %

1.65

-0,3

5.50 %

-2,0 %

60.25 %

-5,5 %

1.37

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 127 635 € 0,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 30 372 011 € -5,5 %
Zmena stavu zásob 5 215 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 90 674 € 2,4 %
Náklady na materiál, energie 327 826 € -38,2 %
Služby 16 978 095 € 14,6 %
Pridaná hodnota 13 108 266 € -22,1 %
Osobné náklady 7 932 441 € -6,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 182 583 € -41,3 %
Opravné položky 3 606 € -94,5 %
Ostatné výnosy 152 411 € 54,0 %
Iné prevádzkové náklady 290 423 € 85,2 %
Zisk z predaja majetku 3 299 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 3 854 923 € -37,7 %
HV z finančnej činnosti -260 256 € 79,2 %
z toho Nákladové úroky 439 829 € -63,2 %
HV pred zdanením 3 594 667 € -27,2 %
Daň 698 075 € -33,3 %
HV po zdanení 2 896 592 € -25,6 %
EBITDA 5 034 207 € -37,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
52 661 378 € 2,1 %
 
Neobežný majetok 34 774 793 € -3,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 426 817 € -17,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 32 625 998 € -2,3 %
Dlhodobý finančný majetok 721 978 € 0,0 %
 
Obežný majetok 17 638 758 € 13,6 %
Zásoby 20 705 € 39,7 %
Dlhodobé pohľadávky 2 516 118 € 38,3 %
Krátkodobé pohľadávky 6 798 463 € -4,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 8 303 472 € 26,7 %
 
Časové rozlíšenie 247 827 € 12,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 52 661 378 € 2,1 %
 
Vlastné imanie
20 935 335 € 18,5 %
Základné imanie 25 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 18 175 612 € 2,1 %
HV minulých rokov -161 869 € 96,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 896 592 € -25,6 %
 
Záväzky 28 349 579 € -7,1 %
Dlhodobé záväzky 2 102 548 € -20,6 %
Krátkodobé záväzky 5 490 929 € 24,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 15 587 501 € -13,2 %
Bankové úvery krátkodobé 2 365 000 € 0,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 803 601 € -10,0 %
 
Časové rozlíšenie 3 376 464 € -1,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?