Loading

TSR Slovakia, s.r.o.

Aktualizované 13.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
TSR Slovakia, s.r.o.
Sídlo:
Hrabové 313
01401 Bytča
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/79171/L
Od 1.1.2016, posledná zmena 27.5.2023
Štatutárny orgán:
  • Denis Reuter
  • Dipl. -Kfm. Ján Ilavský
  • Ing. Jaroslav Palla, MBA
  • Stanislav Petr
IČO:
47258811
DIČ:
2120165619

IČ DPH:

SK2120165619
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2016
SK NACE (RÚZ):
46770 Veľkoobchod s odpadom a šrotom
Základné imanie:
2 587 600 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • TSR Recycling Holding GmbH (75,0%)
  • TSR Recycling GmbH & Co. KG (25,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 21.06.2023 ako riadna.

Firma TSR Slovakia, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 91 685 931 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 17,66%. Dosiahnutý zisk po zdanení 314 022 EUR vzrástol medziročne o 212 235 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,49% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 91 674 004 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 7 844 269 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 8%.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 884 665 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 25,37%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 17,36%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 23,82%.

Absolútne ukazovatele

93 078 207 €

16,6 %

3 545 527 €

2,5 %

19 131 469 €

-2,0 %

4 229 025 €

8,0 %

1 104 900 €

53,2 %

Relatívne ukazovatele

3.87 %

-0,6 %

1.54

-0,3

1.64 %

1,1 %

77.89 %

-2,0 %

0.62

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 91 674 004 € 17,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 11 927 € 52,9 %
Zmena stavu zásob 0 € 0 %
Aktivácia 884 665 € -2,7 %
Náklady na predaj tovaru 83 829 735 € 18,0 %
Náklady na materiál, energie 1 136 863 € 25,4 %
Služby 4 019 914 € 17,4 %
Pridaná hodnota 3 545 527 € 2,5 %
Osobné náklady 2 306 571 € 23,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 643 398 € -22,5 %
Opravné položky 308 787 € -71,8 %
Ostatné výnosy 484 085 € -34,3 %
Iné prevádzkové náklady 345 292 € 14,7 %
Zisk z predaja majetku 8 452 € -96,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 472 573 € 24,4 %
HV z finančnej činnosti -169 875 € -59,1 %
z toho Nákladové úroky 150 986 € 59,6 %
HV pred zdanením 302 698 € 10,8 %
Daň -11 324 € -106,6 %
HV po zdanení 314 022 € 208,5 %
EBITDA 1 107 519 € 15,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
19 131 469 € -2,0 %
 
Neobežný majetok 2 660 015 € -6,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 655 596 € -6,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 4 419 € 56,9 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 16 368 474 € -1,4 %
Zásoby 6 716 152 € 24,5 %
Dlhodobé pohľadávky 647 101 € 24,0 %
Krátkodobé pohľadávky 8 956 876 € -15,3 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 48 345 € -56,9 %
 
Časové rozlíšenie 102 980 € 11,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 19 131 469 € -2,0 %
 
Vlastné imanie
4 229 025 € 8,0 %
Základné imanie 2 587 600 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 168 283 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 159 120 € 9,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 314 022 € 208,5 %
 
Záväzky 14 902 444 € -4,5 %
Dlhodobé záväzky 9 485 € 34,8 %
Krátkodobé záväzky 14 408 719 € -6,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 310 734 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 173 506 € 14,5 %
 
Časové rozlíšenie 0 € 0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?