Loading

Hyundai Transys Slovakia s. r. o.

Historický názov:
  • Hyundai Dymos Slovakia s. r. o.
  • Spring sun s.r.o.
Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Hyundai Transys Slovakia s. r. o.
Sídlo:
Bratislavská cesta 119
01001 Žilina
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/67156/L
Od 9.4.2014, posledná zmena 2.7.2022
Štatutárny orgán:
  • Changmoog Lee
IČO:
47746122
DIČ:
2024070961

IČ DPH:

SK2024070961
Podľa §4, registrovaný od 26.6.2014
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
3 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • HYUNDAI TRANSYS INC. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma Hyundai Transys Slovakia s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 218 427 757 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 50,34%. Dosiahnutý zisk po zdanení 5 301 738 EUR vzrástol medziročne o 731 655 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 91,53% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 60,37%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 46,7%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,08%.

Absolútne ukazovatele

219 851 970 €

49,6 %

18 012 809 €

12,4 %

47 394 738 €

-26,7 %

24 838 374 €

4,7 %

12 416 161 €

29,4 %

Relatívne ukazovatele

8.25 %

-2,8 %

1.76

0,1

11.19 %

4,1 %

47.59 %

-15,7 %

1.54

0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 17 195 527 € 13,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 201 232 230 € 54,6 %
Zmena stavu zásob -57 069 € -115,9 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 16 706 167 € 15,2 %
Náklady na materiál, energie 173 182 101 € 60,4 %
Služby 10 469 611 € 46,7 %
Pridaná hodnota 18 012 809 € 12,4 %
Osobné náklady 10 206 254 € 9,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 861 424 € 2,2 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 1 217 291 € 16,4 %
Iné prevádzkové náklady 781 461 € 273,4 %
Zisk z predaja majetku 208 780 € 47,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 6 589 741 € 13,0 %
HV z finančnej činnosti -90 870 € 22,6 %
z toho Nákladové úroky 46 998 € 4,6 %
HV pred zdanením 6 498 871 € 13,7 %
Daň 1 197 133 € 4,6 %
HV po zdanení 5 301 738 € 16,0 %
EBITDA 8 242 385 € 9,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
47 394 738 € -26,7 %
 
Neobežný majetok 16 849 758 € -7,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 16 774 975 € -7,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 74 783 € -45,7 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 30 457 839 € -31,7 %
Zásoby 2 732 536 € 12,2 %
Dlhodobé pohľadávky 290 343 € -60,1 %
Krátkodobé pohľadávky 17 803 934 € -17,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 9 631 026 € -51,6 %
 
Časové rozlíšenie 87 141 € -95,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 47 394 738 € -26,7 %
 
Vlastné imanie
24 838 374 € 4,7 %
Základné imanie 3 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 388 697 € 0,0 %
HV minulých rokov 13 147 939 € 3,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 5 301 738 € 16,0 %
 
Záväzky 22 556 364 € -44,9 %
Dlhodobé záväzky 3 727 € -82,7 %
Krátkodobé záväzky 17 838 476 € -28,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 0 € -100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 4 714 161 € -2,2 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?