Loading

Yanfeng International Automotive Technology Slovakia s.r.o.

Historický názov:
 • Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems s. r. o.
 • Johnson Controls Interiors Holding Slovakia s. r. o.
Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Yanfeng International Automotive Technology Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Twin City C, Mlynské nivy 14
82109 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/101715/B
Od 17.12.2014, posledná zmena 26.4.2023
Štatutárny orgán:
 • Daniel Freyder
 • Dr Christoph Bremkamp
 • Jun Luo
 • Maria Fernandes
IČO:
47988673
DIČ:
2120001048

IČ DPH:

SK2120001048
Podľa §4, registrovaný od 1.4.2015
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
 • Yanfeng International Automotive Technology Hungary Kft. (85,0%)
 • Yanfeng International Automotive Technology UK CO., LTD (15,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 22.12.2023 ako riadna.

Firma Yanfeng International Automotive Technology Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 159 553 314 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 34,72%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 306 865 EUR vzrástol medziročne o 1 035 856 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 91,57% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 43,04%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 40,27%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 10,3%.

Absolútne ukazovatele

173 937 596 €

32,3 %

37 871 875 €

22,8 %

76 333 906 €

6,4 %

36 619 612 €

13,3 %

-924 840 €

-98,3 %

Relatívne ukazovatele

23.74 %

-2,3 %

1.05

0,1

5.64 %

1,1 %

52.03 %

-2,9 %

0.57

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 285 487 € -92,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 159 267 827 € 38,7 %
Zmena stavu zásob 472 286 € -38,3 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 20 015 € -99,2 %
Náklady na materiál, energie 95 900 208 € 43,0 %
Služby 26 115 981 € 40,3 %
Pridaná hodnota 37 871 875 € 22,8 %
Osobné náklady 36 004 596 € 10,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 9 534 744 € 55,7 %
Opravné položky 102 164 € -36,9 %
Ostatné výnosy 13 879 452 € 19,4 %
Iné prevádzkové náklady 1 301 306 € -36,7 %
Zisk z predaja majetku -63 455 € -139,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 862 583 € 170,7 %
HV z finančnej činnosti -159 481 € -92,4 %
z toho Nákladové úroky 0 € -100,0 %
HV pred zdanením 4 703 102 € 174,5 %
Daň 396 237 € 125,4 %
HV po zdanení 4 306 865 € 31,7 %
EBITDA 14 445 425 € 86,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
76 333 906 € 6,4 %
 
Neobežný majetok 41 052 798 € 5,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 40 920 185 € 5,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 132 613 € -31,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 35 221 963 € 8,4 %
Zásoby 13 329 325 € 3,6 %
Dlhodobé pohľadávky 3 209 209 € -11,0 %
Krátkodobé pohľadávky 17 166 660 € 102,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 516 769 € -79,8 %
 
Časové rozlíšenie 59 145 € -50,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 76 333 906 € 6,4 %
 
Vlastné imanie
36 619 612 € 13,3 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 55 280 866 € 0,0 %
HV minulých rokov -22 973 119 € 12,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 306 865 € 31,7 %
 
Záväzky 39 543 839 € 0,9 %
Dlhodobé záväzky 33 894 € 23,0 %
Krátkodobé záväzky 32 826 284 € 12,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 6 683 661 € -32,6 %
 
Časové rozlíšenie 170 455 € -18,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?