Loading

Solar 2009, a. s.

Historický názov:
  • PHM Invest, a. s.
Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Solar 2009, a. s.
Sídlo:
Piešťanská 3
91701 Trnava
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sa/10682/T
Od 4.5.2016, posledná zmena 21.12.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Juraj Flaška, PhD.
  • Ing. Rastislav Dokupil
IČO:
50248685
DIČ:
2120271241

IČ DPH:

SK2120271241
Podľa §4, registrovaný od 20.5.2016
SK NACE (RÚZ):
46710 Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi
Základné imanie:
25 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma Solar 2009, a. s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 187 471 286 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 12,48%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 167 577 EUR poklesol medziročne o 365 793 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,98% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 187 471 286 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 4 191 712 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 2%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 7,15%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 7,39%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 2,38%.

Absolútne ukazovatele

187 511 189 €

-12,5 %

2 608 105 €

-4,5 %

14 136 869 €

-8,5 %

2 860 479 €

60,1 %

1 943 117 €

-9,4 %

Relatívne ukazovatele

1.39 %

0,1 %

4.92

-0,3

8.26 %

-1,7 %

79.77 %

-8,7 %

1.09

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 187 471 286 € -12,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 183 279 574 € -12,6 %
Náklady na materiál, energie 46 270 € 7,2 %
Služby 1 537 337 € -7,4 %
Pridaná hodnota 2 608 105 € -4,5 %
Osobné náklady 530 423 € 2,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 34 511 € 4,6 %
Opravné položky -5 297 € 91,9 %
Ostatné výnosy 39 802 € 37,5 %
Iné prevádzkové náklady 102 839 € 7,6 %
Zisk z predaja majetku 100 € -93,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 985 531 € -8,9 %
HV z finančnej činnosti -500 409 € -113,8 %
z toho Nákladové úroky 460 665 € 122,9 %
HV pred zdanením 1 485 122 € -23,7 %
Daň 317 545 € -22,9 %
HV po zdanení 1 167 577 € -23,9 %
EBITDA 2 014 645 € -6,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
14 136 869 € -8,5 %
 
Neobežný majetok 943 606 € %

Dlhodobý hmotný majetok 103 429 € -19,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 5 659 € -61,6 %
Dlhodobý finančný majetok 834 518 € %

 
Obežný majetok 12 869 226 € -15,7 %
Zásoby 953 514 € -1,8 %
Dlhodobé pohľadávky 33 469 € -28,0 %
Krátkodobé pohľadávky 11 352 376 € -12,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 529 867 € -56,7 %
 
Časové rozlíšenie 324 037 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 14 136 869 € -8,5 %
 
Vlastné imanie
2 860 479 € 60,1 %
Základné imanie 25 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania -87 037 € %
HV minulých rokov 1 754 939 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 1 167 577 € -23,9 %
 
Záväzky 11 276 390 € -17,5 %
Dlhodobé záväzky 4 144 € -43,2 %
Krátkodobé záväzky 2 245 067 € -57,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 0 € -100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 8 971 610 € 15,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 55 569 € -9,7 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?