Loading

MERKURY SHOP s.r.o.

Historický názov:
  • LAND MMSK s.r.o.
Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MERKURY SHOP s.r.o.
Sídlo:
Duklianska 11
08001 Prešov
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/35815/P
Od 2.12.2017, posledná zmena 21.6.2022
Štatutárny orgán:
  • Jan Jerzy Papierz
  • Jerzy Jacek Papierz
IČO:
51231735
DIČ:
2120642953

IČ DPH:

SK7120001482
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2019
SK NACE (RÚZ):
47190 Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • "MERKURY MARKET" SPÓŁKA AKCYJNA (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.06.2023 ako riadna.

Firma MERKURY SHOP s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 234 207 227 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 16,52%. Dosiahnutý zisk po zdanení 26 311 978 EUR vzrástol medziročne o 4 926 082 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,23% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 232 305 535 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 99 274 581 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 42%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 21,37%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 13,87%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 14,81%.

Absolútne ukazovatele

238 916 743 €

16,1 %

66 730 618 €

20,2 %

96 407 405 €

27,6 %

61 042 394 €

13,8 %

36 704 976 €

19,1 %

Relatívne ukazovatele

28.49 %

0,9 %

2.03

0,1

27.29 %

-1,0 %

36.68 %

7,7 %

0.42

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 232 305 535 € 16,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 901 692 € 5,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 683 044 € 233,5 %
Náklady na predaj tovaru 133 030 954 € 20,1 %
Náklady na materiál, energie 4 725 247 € 21,4 %
Služby 29 921 031 € 13,9 %
Pridaná hodnota 66 730 618 € 20,2 %
Osobné náklady 32 920 098 € 14,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 667 463 € -44,5 %
Opravné položky 477 811 € -89,9 %
Ostatné výnosy 1 207 698 € -65,3 %
Iné prevádzkové náklady 1 679 857 € 7,6 %
Zisk z predaja majetku 13 133 € 70,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 32 688 641 € 18,7 %
HV z finančnej činnosti 596 751 € 183,0 %
z toho Nákladové úroky 92 833 € -16,0 %
HV pred zdanením 33 285 392 € 24,1 %
Daň 6 973 414 € 28,2 %
HV po zdanení 26 311 978 € 23,0 %
EBITDA 33 338 361 € 16,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
96 407 405 € 27,6 %
 
Neobežný majetok 30 415 443 € 44,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 941 433 € 16,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 4 009 € -20,7 %
Dlhodobý finančný majetok 26 470 001 € 49,5 %
 
Obežný majetok 65 945 291 € 21,2 %
Zásoby 52 270 910 € 11,2 %
Dlhodobé pohľadávky 2 666 977 € 9,3 %
Krátkodobé pohľadávky 10 247 751 € 139,8 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 759 653 € 12,6 %
 
Časové rozlíšenie 46 671 € -8,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 96 407 405 € 27,6 %
 
Vlastné imanie
61 042 394 € 13,8 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 203 626 € 80,4 %
HV minulých rokov 34 521 790 € 7,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 26 311 978 € 23,0 %
 
Záväzky 35 353 034 € 61,6 %
Dlhodobé záväzky 8 181 990 € %

Krátkodobé záväzky 21 105 658 € 22,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 5 502 374 € 42,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 563 012 € -0,4 %
 
Časové rozlíšenie 11 977 € -23,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?