Loading

Power Solutions, s.r.o.

Aktualizované 23.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Power Solutions, s.r.o.
Sídlo:
Hlavná 2
91701 Trnava
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/43139/T
Od 11.10.2018, posledná zmena 14.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Michal Pňaček
IČO:
51955644
DIČ:
2120859169

IČ DPH:

SK2120859169
Podľa §4, registrovaný od 12.11.2018
SK NACE (RÚZ):
35140 Predaj elektriny
Základné imanie:
30 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Michal Pňaček (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 11.06.2023 ako riadna.

Firma Power Solutions, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 72 482 803 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 130,62%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 329 120 EUR vzrástol medziročne o 950 415 EUR.

Firma predala tovar za 70 259 171 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 043 840 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 1%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 289,58%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 920,19%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 965,4%.

Absolútne ukazovatele

109 257 919 €

173,5 %

1 390 028 €

201,1 %

5 544 478 €

-5,5 %

1 771 763 €

69,0 %

1 608 270 €

74,2 %

Relatívne ukazovatele

1.92 %

0,4 %

8.47

-21,5

23.97 %

17,5 %

68.04 %

-14,1 %

1.43

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 70 259 171 € 124,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 223 632 € %

Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 69 215 331 € 124,9 %
Náklady na materiál, energie 16 557 € 289,6 %
Služby 1 860 887 € %

Pridaná hodnota 1 390 028 € 201,1 %
Osobné náklady 164 125 € %

Odpisy a opravné položky k majetku 9 886 € 21,9 %
Opravné položky
Ostatné výnosy
Iné prevádzkové náklady 15 251 € %

Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 1 200 766 € 175,7 %
HV z finančnej činnosti 482 725 € %

z toho Nákladové úroky 540 € -66,3 %
HV pred zdanením 1 683 491 € 251,0 %
Daň 354 371 € 251,0 %
HV po zdanení 1 329 120 € 251,0 %
EBITDA 1 210 652 € 172,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
5 544 478 € -5,5 %
 
Neobežný majetok 166 311 € 28,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 48 229 € 210,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 118 082 € 3,9 %
 
Obežný majetok 5 316 307 € -6,7 %
Zásoby 53 € 100,0 %
Dlhodobé pohľadávky 3 460 € 256,7 %
Krátkodobé pohľadávky 3 626 089 € -28,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 686 705 € 157,6 %
 
Časové rozlíšenie 61 860 € 67,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 5 544 478 € -5,5 %
 
Vlastné imanie
1 771 763 € 69,0 %
Základné imanie 30 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 409 643 € -35,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 329 120 € 251,0 %
 
Záväzky 3 772 715 € -21,7 %
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky 3 766 437 € -21,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 6 278 € 36,0 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?