Loading

Agro-Somotor s.r.o.

Aktualizované 18.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Agro-Somotor s.r.o.
Sídlo:
Pavlovo 117
07635 Svätá Mária
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/45727/V
Od 26.2.2019, posledná zmena 9.4.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Mário Jaczko
  • László Bárány
IČO:
52225518
DIČ:
2120948159

IČ DPH:

SK2120948159
Podľa §4, registrovaný od 7.8.2019
SK NACE (RÚZ):
01630 Služby súvisiace so zberom úrody
Základné imanie:
650 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Eggs-Coop Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft) (99,77%)
  • KRASZKÓ, s.r.o. (0,23%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 23.12.2023 ako riadna.

Firma Agro-Somotor s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 27 640 055 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 61,05%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 721 EUR poklesol medziročne o 249 942 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 95,15% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 27 124 712 EUR, dosiahla stratu z predaja tovaru vo výške 323 768 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške -1%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 25,36%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 31,46%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 102,59%.

Absolútne ukazovatele

28 506 839 €

64,8 %

-46 602 €

-107,2 %

18 370 481 €

18,0 %

249 583 €

1,6 %

1 298 731 €

-88,3 %

Relatívne ukazovatele

-0.17 %

-3,9 %

-0.18

-5,3

0.01 %

-1,6 %

98.64 %

0,2 %

0.11

-2,7 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 27 124 712 € 61,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 515 343 € 64,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 27 448 480 € 68,8 %
Náklady na materiál, energie 133 732 € -25,4 %
Služby 104 445 € 31,5 %
Pridaná hodnota -46 602 € -107,2 %
Osobné náklady 256 008 € 102,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 259 712 € 0,5 %
Opravné položky 8 545 € 100,0 %
Ostatné výnosy 772 461 € %

Iné prevádzkové náklady 11 123 € -17,3 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 190 471 € -50,3 %
HV z finančnej činnosti -180 633 € -199,5 %
z toho Nákladové úroky 170 161 € 252,6 %
HV pred zdanením 9 838 € -97,0 %
Daň 7 117 € -89,9 %
HV po zdanení 2 721 € -98,9 %
EBITDA 450 183 € -29,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
18 370 481 € 18,0 %
 
Neobežný majetok 2 450 973 € -3,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 415 973 € -4,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 35 000 € 100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 15 914 530 € 22,1 %
Zásoby 14 260 886 € 92,4 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 1 402 483 € -66,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 251 161 € -83,2 %
 
Časové rozlíšenie 4 978 € -0,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 18 370 481 € 18,0 %
 
Vlastné imanie
249 583 € 1,6 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania
HV minulých rokov 241 862 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 2 721 € -98,9 %
 
Záväzky 17 334 286 € 18,3 %
Dlhodobé záväzky 2 879 355 € -61,9 %
Krátkodobé záväzky 744 872 € -42,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 593 155 € -89,8 %
Bankové úvery krátkodobé 13 089 293 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 27 611 € 168,8 %
 
Časové rozlíšenie 786 612 € 16,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?