Loading

Deutsche Telekom IT & Telecommunications Slovakia s.r.o.

Aktualizované 18.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Deutsche Telekom IT & Telecommunications Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Moldavská cesta 8B
04011 Košice - mestská časť Juh
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/48210/V
Od 4.2.2020, posledná zmena 16.4.2024
Štatutárny orgán:
  • Andreas Truls
  • Ing. Juraj Girman
  • Ing. Ondrej Šestina
  • Mgr. Igor Stančik
IČO:
52934039
DIČ:
2121175947

IČ DPH:

SK2121175947
Podľa §4, registrovaný od 1.6.2020
SK NACE (RÚZ):
62010 Počítačové programovanie
Základné imanie:
715 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Deutsche Telekom Business Solutions GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 20.03.2024 ako riadna.

Firma Deutsche Telekom IT & Telecommunications Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 77 044 480 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 4,83%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 314 930 EUR vzrástol medziročne o 982 867 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,53% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 29,14%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 4,89%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 4,23%.

Absolútne ukazovatele

77 405 032 €

5,0 %

57 259 079 €

5,0 %

22 003 656 €

7,6 %

8 349 127 €

13,3 %

11 399 134 €

2,3 %

Relatívne ukazovatele

74.32 %

0,1 %

1.11

0,0

15.07 %

3,7 %

62.06 %

-1,9 %

2.85

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 77 044 480 € 4,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 239 670 € -29,1 %
Služby 19 545 731 € 4,9 %
Pridaná hodnota 57 259 079 € 5,0 %
Osobné náklady 51 668 816 € 4,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 534 810 € -12,1 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 18 123 € -25,9 %
Iné prevádzkové náklady 66 977 € -36,5 %
Zisk z predaja majetku 924 € -91,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 007 523 € 27,9 %
HV z finančnej činnosti 326 949 € %

z toho Nákladové úroky 0 € -100,0 %
HV pred zdanením 4 334 472 € 43,3 %
Daň 1 019 542 € 47,0 %
HV po zdanení 3 314 930 € 42,1 %
EBITDA 5 541 409 € 13,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
22 003 656 € 7,6 %
 
Neobežný majetok 2 945 961 € 12,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 804 043 € 20,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 141 918 € -50,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 18 514 536 € 6,5 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 1 487 666 € 2,4 %
Krátkodobé pohľadávky 17 025 790 € 6,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 080 € -61,1 %
 
Časové rozlíšenie 543 159 € 17,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 22 003 656 € 7,6 %
 
Vlastné imanie
8 349 127 € 13,3 %
Základné imanie 715 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 71 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 4 247 697 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 314 930 € 42,1 %
 
Záväzky 13 637 429 € 4,2 %
Dlhodobé záväzky 385 657 € -29,9 %
Krátkodobé záväzky 6 153 795 € 17,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 7 097 977 € -2,7 %
 
Časové rozlíšenie 17 100 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?