Loading

STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

Historický názov:
  • STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o. skrátený názov STRABAG PS s.r.o.
  • SEITON s.r.o.
Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.
Sídlo:
Mlynské Nivy 61/A
82015 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/157173/B
Od 20.3.2021, posledná zmena 27.10.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Martin VOLČKO
  • Ing. Sylvia IMREOVÁ
  • Ing. Vladimíra URBANOVÁ
IČO:
53340671
DIČ:
2121451299

IČ DPH:

SK2121451299
Podľa §4, registrovaný od 13.12.2021
SK NACE (RÚZ):
41209 Výstavba obytných a neobytných budov i. n.
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Bau Holding Beteiligungs GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 116 557 063 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 9,84%. Dosiahnutá strata 35 602 EUR sa znížila medziročne o 3 759 800 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 96,71% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 34,14%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 7,71%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 41,06%.

Absolútne ukazovatele

120 518 264 €

-12,3 %

8 994 363 €

19,9 %

89 030 527 €

2,8 %

1 173 950 €

131,0 %

14 772 384 €

-0,2 %

Relatívne ukazovatele

7.72 %

1,9 %

0.71

-0,1

-0.04 %

4,3 %

98.68 %

-5,7 %

1.26

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 116 557 063 € -9,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 12 046 152 € -34,1 %
Služby 95 516 548 € -7,7 %
Pridaná hodnota 8 994 363 € 19,9 %
Osobné náklady 12 595 656 € 41,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 581 555 € 36,2 %
Opravné položky -4 167 488 € -182,1 %
Ostatné výnosy 3 596 382 € -56,0 %
Iné prevádzkové náklady 770 896 € -80,0 %
Zisk z predaja majetku 123 859 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 933 985 € 122,8 %
HV z finančnej činnosti -808 403 € -82,9 %
z toho Nákladové úroky 553 260 € 80,9 %
HV pred zdanením 125 582 € 102,8 %
Daň 161 184 € 121,9 %
HV po zdanení -35 602 € 99,1 %
EBITDA -775 807 € 64,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
89 030 527 € 2,8 %
 
Neobežný majetok 7 257 784 € -21,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 573 739 € -14,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 5 684 045 € -23,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 81 517 379 € 18,2 %
Zásoby 270 018 € -85,1 %
Dlhodobé pohľadávky 10 811 255 € -18,8 %
Krátkodobé pohľadávky 66 851 890 € 53,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 584 216 € -65,0 %
 
Časové rozlíšenie 255 364 € -97,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 89 030 527 € 2,8 %
 
Vlastné imanie
1 173 950 € 131,0 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 5 000 000 € 100,0 %
HV minulých rokov -3 795 448 € %
HV za účtovné obdobie po zdanení -35 602 € 99,1 %
 
Záväzky 87 856 577 € -2,9 %
Dlhodobé záväzky 20 525 617 € -31,0 %
Krátkodobé záväzky 56 189 104 € 14,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 11 141 856 € -2,5 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?