Loading

COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo

Historický názov:
 • JEDNOTA, spotrebné družstvo Č a d c a
Aktualizované 13.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo
Sídlo:
Palárikova 87
02201 Čadca
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Dr/41/L
Od 20.9.1953, posledná zmena 20.10.2020
Štatutárny orgán:
 • Viera Kajánková
 • Bohuslav Cyprich
 • Ing. František Strnádel
 • Ing. Martin Janík
 • Ing. Miroslav Janík
 • Ivan Ďuraj
 • Michal Jargaš
 • Milan Papučík
IČO:
00168947
DIČ:
2020421194

IČ DPH:

SK2020421194
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
47110 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
85 000 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 136 383 734 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 10,38%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 368 674 EUR vzrástol medziročne o 1 471 758 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 96,36% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 133 508 655 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 32 086 223 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 24%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 75,08%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 9,06%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,16%.

Absolútne ukazovatele

138 550 656 €

11,7 %

25 000 678 €

6,1 %

36 332 737 €

9,5 %

21 780 695 €

19,2 %

2 540 031 €

196,4 %

Relatívne ukazovatele

18.33 %

-0,7 %

1.23

-0,0

9.27 %

3,5 %

40.05 %

-4,9 %

0.47

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 133 508 655 € 10,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 875 079 € 32,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 101 422 432 € 9,0 %
Náklady na materiál, energie 6 315 007 € 75,1 %
Služby 3 645 617 € 9,1 %
Pridaná hodnota 25 000 678 € 6,1 %
Osobné náklady 20 288 028 € 7,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 733 942 € 5,7 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 1 513 413 € %

Iné prevádzkové náklady 588 152 € -24,3 %
Zisk z predaja majetku 15 000 € 157,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 918 969 € 66,8 %
HV z finančnej činnosti 228 066 € %

z toho Nákladové úroky 999 € 270,0 %
HV pred zdanením 4 147 035 € 76,1 %
Daň 778 361 € 70,0 %
HV po zdanení 3 368 674 € 77,6 %
EBITDA 5 637 911 € 41,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
36 332 737 € 9,5 %
 
Neobežný majetok 21 913 940 € 8,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 20 093 105 € 7,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 31 870 € 4,8 %
Dlhodobý finančný majetok 1 788 965 € 13,8 %
 
Obežný majetok 14 336 467 € 12,4 %
Zásoby 8 643 059 € 10,0 %
Dlhodobé pohľadávky 349 936 € -16,4 %
Krátkodobé pohľadávky 2 382 211 € 26,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 961 261 € 14,2 %
 
Časové rozlíšenie 82 330 € -59,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 36 332 737 € 9,5 %
 
Vlastné imanie
21 780 695 € 19,2 %
Základné imanie 1 119 061 € -0,1 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 17 079 593 € 13,6 %
HV minulých rokov 213 367 € 0,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 368 674 € 77,6 %
 
Záväzky 14 489 977 € -2,8 %
Dlhodobé záväzky 1 047 947 € 6,3 %
Krátkodobé záväzky 11 466 765 € -1,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 975 265 € -12,1 %
 
Časové rozlíšenie 62 065 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?