europlac s.r.o.

Historický názov:
  • EUROPLAC s.r.o.
  • INTERPLAC, s.r.o.
  • L I G N O R E X, spol. s r.o.
Aktualizované 25.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
europlac s.r.o.
Sídlo:
Pod Kalváriou 2020
95501 Topoľčany
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/548/N
Od 9.8.1991, posledná zmena 27.2.2024
Štatutárny orgán:
  • Marina Röhr
  • Andrea Bangová
IČO:
18047351
DIČ:
2020419148

IČ DPH:

SK2020419148
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
16210 Výroba dosiek a drevených panelov
Základné imanie:
137 623 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Röhr Holding Gesellschaft mbH (96,29%)
  • Andrea Bangová (3,71%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma europlac s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 47 496 008 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 2,39%. Dosiahnutý zisk po zdanení 201 003 EUR poklesol medziročne o 899 831 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,79% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 1,27%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 0,5%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,98%.

Absolútne ukazovatele

48 567 964 €

-2,8 %

7 545 619 €

-7,7 %

21 419 139 €

5,1 %

17 328 122 €

0,1 %

11 348 370 €

6,2 %

Relatívne ukazovatele

15.89 %

-0,9 %

1.20

-0,2

0.94 %

-4,5 %

19.10 %

4,0 %

1.70

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 |Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb47 496 008 € -2,4 %
Zmena stavu zásob66 369 € %

Aktivácia0 € -100,0 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie33 019 809 € -1,3 %
Služby6 996 949 € -0,5 %
Pridaná hodnota7 545 619 € -7,7 %
Osobné náklady6 285 079 € 9,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku936 891 € -7,1 %
Opravné položky-47 € -101,4 %
Ostatné výnosy159 096 € 140,1 %
Iné prevádzkové náklady509 898 € 45,0 %
Zisk z predaja majetku225 025 € -4,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti197 919 € -85,3 %
HV z finančnej činnosti78 925 € 25,8 %
z toho Nákladové úroky4 266 € -24,0 %
HV pred zdanením276 844 € -80,3 %
Daň75 841 € -75,3 %
HV po zdanení201 003 € -81,7 %
EBITDA909 738 € -57,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
21 419 139 € 5,1 %
 
Neobežný majetok6 516 784 € -8,2 %
Dlhodobý hmotný majetok4 436 539 € -12,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok8 221 € -41,5 %
Dlhodobý finančný majetok2 072 024 € 3,9 %
 
Obežný majetok14 844 515 € 12,1 %
Zásoby8 877 187 € 8,7 %
Dlhodobé pohľadávky46 923 € %

Krátkodobé pohľadávky2 439 978 € 29,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty3 480 427 € 9,8 %
 
Časové rozlíšenie57 840 € 32,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky21 419 139 € 5,1 %
 
Vlastné imanie
17 328 122 € 0,1 %
Základné imanie137 623 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania50 433 € 0,0 %
HV minulých rokov16 939 063 € 5,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení201 003 € -81,7 %
 
Záväzky3 935 598 € 29,5 %
Dlhodobé záväzky218 158 € -37,6 %
Krátkodobé záväzky3 351 643 € 31,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé365 797 € 157,3 %
 
Časové rozlíšenie155 419 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?