Loading

AR SHELVING, s.r.o.

Historický názov:
  • TECHNOMETAL, spol. s r.o.
Aktualizované 19.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
AR SHELVING, s.r.o.
Sídlo:
Hlinická cesta
01401 Bytča
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/133/L
Od 31.7.1991, posledná zmena 23.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Eric Arana
IČO:
30222362
DIČ:
2020442468

IČ DPH:

SK2020442468
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
25110 Výroba kovových konštrukcií a ich častí
Základné imanie:
10 799 130 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • ARANIA CORPORACION INDUSTRIAL, S.A. (99,96%)
  • Eric Arana (0,04%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.03.2023 ako riadna.

Firma AR SHELVING, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 50 367 057 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 0,54%. Dosiahnutá strata je 2 027 808 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 88,91% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 6,04%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 1,85%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 2,55%.

Absolútne ukazovatele

53 281 150 €

1,6 %

5 660 499 €

-26,5 %

37 403 663 €

3,3 %

9 564 074 €

%

314 907 €

107,0 %

Relatívne ukazovatele

11.24 %

-4,0 %

1.00

-0,4

-5.42 %

-6,3 %

74.43 %

-21,2 %

0.50

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 2 992 592 € -1,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 47 374 465 € -0,5 %
Zmena stavu zásob 1 702 966 € 65,5 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 3 532 842 € 14,1 %
Náklady na materiál, energie 37 120 921 € 6,0 %
Služby 5 755 761 € -1,8 %
Pridaná hodnota 5 660 499 € -26,5 %
Osobné náklady 5 674 675 € 2,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 635 609 € 37,4 %
Opravné položky 303 111 € %

Ostatné výnosy 559 423 € 9,8 %
Iné prevádzkové náklady 426 228 € 17,0 %
Zisk z predaja majetku 33 279 € 161,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti -1 786 422 € -272,4 %
HV z finančnej činnosti -694 308 € -55,6 %
z toho Nákladové úroky 326 803 € 21,4 %
HV pred zdanením -2 480 730 € %
Daň -452 922 € -277,6 %
HV po zdanení -2 027 808 € %
EBITDA -184 092 € -108,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
37 403 663 € 3,3 %
 
Neobežný majetok 14 944 974 € 56,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 14 549 271 € 59,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 395 542 € -11,2 %
Dlhodobý finančný majetok 161 € 0,0 %
 
Obežný majetok 22 367 488 € -15,5 %
Zásoby 11 186 303 € -11,0 %
Dlhodobé pohľadávky 555 293 € %

Krátkodobé pohľadávky 9 171 112 € -24,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 454 780 € -16,1 %
 
Časové rozlíšenie 91 201 € -45,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 37 403 663 € 3,3 %
 
Vlastné imanie
9 564 074 € %

Základné imanie 10 799 130 € %

Fondy a iné zložky vlastného imania 100 792 € 19,9 %
HV minulých rokov 691 960 € 85,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -2 027 808 € %
 
Záväzky 26 735 933 € -20,1 %
Dlhodobé záväzky 701 808 € 27,2 %
Krátkodobé záväzky 15 122 308 € -23,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 5 142 830 € 82,4 %
Bankové úvery krátkodobé 5 362 525 € -46,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 406 462 € 87,0 %
 
Časové rozlíšenie 1 103 656 € -4,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?