Loading

T a M trans spedition, s.r.o.

Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
T a M trans spedition, s.r.o.
Sídlo:
Šarovce 545
93552 Šarovce
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/2267/N
Od 20.5.1996, posledná zmena 12.11.2022
Štatutárny orgán:
  • Marian Tóth
  • Timea Tóthová
IČO:
34140425
DIČ:
2020404782

IČ DPH:

SK2020404782
Podľa §4, registrovaný od 1.6.1996
SK NACE (RÚZ):
46710 Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi
Základné imanie:
282 148 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Marian Tóth (50,0%)
  • Timea Tóthová (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma T a M trans spedition, s.r.o. sa momentálne nachádza v konkurze.

Absolútne ukazovatele

335 488 911 €

58,3 %

8 071 111 €

-0,2 %

90 681 232 €

23,0 %

26 998 106 €

9,2 %

9 635 168 €

11,9 %

Relatívne ukazovatele

2.20 %

-1,7 %

1.98

-0,1

1.75 %

-1,0 %

70.23 %

3,8 %

1.06

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 324 790 952 € 60,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 41 599 577 € %

Zmena stavu zásob -56 145 365 € %
Aktivácia 24 292 924 € %

Náklady na predaj tovaru 314 398 323 € 63,7 %
Náklady na materiál, energie 9 404 320 € 8,1 %
Služby 2 664 334 € -5,1 %
Pridaná hodnota 8 071 111 € -0,2 %
Osobné náklady 4 066 722 € 7,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 513 070 € 11,0 %
Opravné položky 9 870 € %

Ostatné výnosy 247 579 € 84,6 %
Iné prevádzkové náklady 150 781 € -24,7 %
Zisk z predaja majetku 134 153 € 61,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 712 400 € -7,7 %
HV z finančnej činnosti -690 183 € -72,1 %
z toho Nákladové úroky 269 871 € 140,9 %
HV pred zdanením 2 022 217 € -20,3 %
Daň 437 830 € -19,1 %
HV po zdanení 1 584 387 € -20,7 %
EBITDA 4 091 317 € -3,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
90 681 232 € 23,0 %
 
Neobežný majetok 20 695 497 € -1,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 17 097 529 € -3,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 97 973 € 4,2 %
Dlhodobý finančný majetok 3 499 995 € 5,3 %
 
Obežný majetok 69 940 095 € 32,8 %
Zásoby 5 764 041 € 74,3 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 63 388 860 € 34,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 787 194 € -63,0 %
 
Časové rozlíšenie 45 640 € 28,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 90 681 232 € 23,0 %
 
Vlastné imanie
26 998 106 € 9,2 %
Základné imanie 282 268 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 498 863 € 90,0 %
HV minulých rokov 23 632 588 € 9,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 584 387 € -20,7 %
 
Záväzky 63 677 162 € 30,0 %
Dlhodobé záväzky 1 090 778 € -14,7 %
Krátkodobé záväzky 42 882 640 € 11,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 2 435 880 € -32,3 %
Bankové úvery krátkodobé 17 461 963 € 212,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé -194 099 € %
 
Časové rozlíšenie 5 964 € 74,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?