Loading

FCC Slovensko, s.r.o.

Historický názov:
  • .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
  • A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
FCC Slovensko, s.r.o.
Sídlo:
Bratislavská 18
90051 Zohor
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/13406/B
Od 25.2.1992, posledná zmena 28.10.2021
Štatutárny orgán:
  • Ing. Eva Mikulášiová
  • Ing. Petr Marek
  • Ing. Tomáš Varga
  • Petr Urbánek
IČO:
31318762
DIČ:
2020358538

IČ DPH:

SK2020358538
Podľa §4, registrovaný od 1.3.1993
SK NACE (RÚZ):
38110 Zber iného ako nebezpečného odpadu
Základné imanie:
3 552 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • FCC Environment CEE GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma FCC Slovensko, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 35 972 149 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 2,94%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 763 523 EUR vzrástol medziročne o 1 402 047 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 88,61% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 9,02%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 7,7%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,87%.

Absolútne ukazovatele

37 965 520 €

7,3 %

15 670 811 €

0,5 %

32 454 593 €

14,7 %

22 318 775 €

27,1 %

6 400 885 €

-41,6 %

Relatívne ukazovatele

43.56 %

-1,1 %

2.21

-0,2

14.68 %

2,8 %

31.23 %

-6,7 %

1.83

-0,9 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 2 332 378 € -26,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 33 639 771 € 5,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 1 112 332 € -6,0 %
Náklady na materiál, energie 2 024 952 € -9,0 %
Služby 17 164 054 € 7,7 %
Pridaná hodnota 15 670 811 € 0,5 %
Osobné náklady 7 097 220 € 8,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 731 399 € 4,8 %
Opravné položky -401 € -237,0 %
Ostatné výnosy 1 274 705 € %

Iné prevádzkové náklady 2 386 078 € -27,2 %
Zisk z predaja majetku 39 413 € -46,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 5 770 633 € 35,0 %
HV z finančnej činnosti 342 095 € %

z toho Nákladové úroky 187 437 € %

HV pred zdanením 6 112 728 € 40,7 %
Daň 1 349 205 € 37,2 %
HV po zdanení 4 763 523 € 41,7 %
EBITDA 7 272 923 € 28,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
32 454 593 € 14,7 %
 
Neobežný majetok 13 125 014 € 33,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 13 121 124 € 33,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 490 € -89,3 %
Dlhodobý finančný majetok 3 400 € 0,0 %
 
Obežný majetok 18 662 529 € 4,1 %
Zásoby 61 048 € -6,6 %
Dlhodobé pohľadávky 5 313 130 € %

Krátkodobé pohľadávky 13 064 918 € -19,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 223 433 € -51,2 %
 
Časové rozlíšenie 667 050 € 36,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 32 454 593 € 14,7 %
 
Vlastné imanie
22 318 775 € 27,1 %
Základné imanie 3 552 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 433 965 € 0,0 %
HV minulých rokov 10 569 287 € 46,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 763 523 € 41,7 %
 
Záväzky 10 135 818 € -5,6 %
Dlhodobé záväzky 9 666 € -17,1 %
Krátkodobé záväzky 7 615 564 € 22,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 510 588 € -44,5 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?