BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.

Historický názov:
  • NEUBER-SLOVAKIA s.r.o.
  • NEUBER-CHEMIKA s.r.o.
  • CHEMIKA - NEUBER s.r.o.
  • NEUBER Bratislava spol. s r.o.
Aktualizované 25.6.2024
Partner verejného sektoraRegistrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo:
Glejovka 15
90203 Pezinok
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/3873/B
Od 26.11.1992, posledná zmena 2.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Filip Cino
  • Ing. Marek Mikuš, MBA
IČO:
31336884
DIČ:
2020293561

IČ DPH:

SK2020293561
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1994
SK NACE (RÚZ):
46750 Veľkoobchod s chemickými výrobkami
Základné imanie:
4 218 184 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • BRENNTAG Austria GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 14.06.2023 ako riadna.

Firma BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 60 071 359 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 35,97%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 028 306 EUR vzrástol medziročne o 949 050 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,7% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 59 403 565 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 11 189 959 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 18%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 28,49%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 27,2%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 10,36%.

Absolútne ukazovatele

60 184 146 €

36,0 %

7 715 604 €

28,8 %

25 235 651 €

24,6 %

9 739 499 €

26,3 %

6 774 897 €

91,2 %

Relatívne ukazovatele

12.84 %

-0,7 %

2.02

0,3

8.04 %

2,7 %

61.41 %

-0,5 %

1.33

0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 |Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 59 403 565 € 36,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb667 794 € 24,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia13 011 € -73,1 %
Náklady na predaj tovaru48 213 606 € 37,8 %
Náklady na materiál, energie572 628 € 28,5 %
Služby3 483 442 € 27,2 %
Pridaná hodnota7 715 604 € 28,8 %
Osobné náklady3 819 964 € 10,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku785 637 € -13,7 %
Opravné položky133 290 € 240,8 %
Ostatné výnosy42 480 € 113,3 %
Iné prevádzkové náklady322 924 € 33,0 %
Zisk z predaja majetku-25 167 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti2 770 192 € 93,7 %
HV z finančnej činnosti-85 427 € -62,3 %
z toho Nákladové úroky73 470 € 83,4 %
HV pred zdanením2 684 765 € 94,9 %
Daň656 459 € 120,3 %
HV po zdanení2 028 306 € 87,9 %
EBITDA3 580 996 € 55,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
25 235 651 € 24,6 %
 
Neobežný majetok10 224 624 € 11,3 %
Dlhodobý hmotný majetok10 224 624 € 11,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok14 955 788 € 35,8 %
Zásoby4 052 046 € 16,6 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky9 934 681 € 32,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty969 061 € %

 
Časové rozlíšenie55 239 € 10,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky25 235 651 € 24,6 %
 
Vlastné imanie
9 739 499 € 26,3 %
Základné imanie4 218 184 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania526 598 € 0,0 %
HV minulých rokov2 966 411 € 57,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení2 028 306 € 87,9 %
 
Záväzky15 496 152 € 23,6 %
Dlhodobé záväzky6 091 351 € 47,7 %
Krátkodobé záväzky7 733 156 € 11,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé502 974 € -15,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé1 168 671 € 31,2 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?