Loading

BASF Slovensko spol. s r.o.

Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
BASF Slovensko spol. s r.o.
Sídlo:
Einsteinova 23
85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/4634/B
Od 30.3.1993, posledná zmena 18.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Edita Hippová
IČO:
31345603
DIČ:
2020297642

IČ DPH:

SK2020297642
Podľa §4, registrovaný od 1.5.1993
SK NACE (RÚZ):
20160 Výroba plastov v primárnej forme
Základné imanie:
3 438 160 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • BASF SE (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.06.2023 ako riadna.

Firma BASF Slovensko spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 164 702 603 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 19,36%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 684 935 EUR vzrástol medziročne o 1 600 795 EUR.

Firma predala tovar za 114 834 934 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 7 089 158 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 6%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 7,35%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 3,31%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 17,42%.

Absolútne ukazovatele

164 912 568 €

20,6 %

11 216 434 €

-15,7 %

39 730 672 €

24,9 %

15 587 933 €

11,4 %

11 880 080 €

18,1 %

Relatívne ukazovatele

6.81 %

-2,8 %

1.92

0,0

9.27 %

2,7 %

60.77 %

4,7 %

1.41

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 114 834 934 € 29,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 49 867 669 € 0,6 %
Zmena stavu zásob -219 588 € %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 107 745 776 € 31,5 %
Náklady na materiál, energie 37 789 814 € 7,4 %
Služby 7 778 213 € 3,3 %
Pridaná hodnota 11 216 434 € -15,7 %
Osobné náklady 5 856 413 € -17,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 414 395 € -3,7 %
Opravné položky -64 544 € -146,1 %
Ostatné výnosy 269 587 € -65,3 %
Iné prevádzkové náklady 501 210 € -47,3 %
Zisk z predaja majetku 2 201 € -95,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 733 526 € -15,3 %
HV z finančnej činnosti -34 377 € 98,5 %
z toho Nákladové úroky 0 € -100,0 %
HV pred zdanením 4 699 149 € 43,4 %
Daň 1 014 214 € -15,0 %
HV po zdanení 3 684 935 € 76,8 %
EBITDA 5 081 176 € -14,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
39 730 672 € 24,9 %
 
Neobežný majetok 5 125 829 € -6,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 122 346 € -6,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 3 483 € -64,4 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 34 544 298 € 31,7 %
Zásoby 2 800 652 € -25,8 %
Dlhodobé pohľadávky 583 200 € -7,5 %
Krátkodobé pohľadávky 31 144 325 € 42,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 16 121 € 9,9 %
 
Časové rozlíšenie 60 545 € -16,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 39 730 672 € 24,9 %
 
Vlastné imanie
15 587 933 € 11,4 %
Základné imanie 3 438 160 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 5 922 904 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 541 934 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 684 935 € 76,8 %
 
Záväzky 24 140 069 € 35,5 %
Dlhodobé záväzky 134 951 € -1,0 %
Krátkodobé záväzky 22 138 893 € 41,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 866 225 € -9,8 %
 
Časové rozlíšenie 2 670 € -25,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?