Loading

Škoda Auto Slovensko s.r.o.

Historický názov:
  • ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.
Aktualizované 19.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Škoda Auto Slovensko s.r.o.
Sídlo:
Sabinovská 6
82102 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/4775/B
Od 19.4.1993, posledná zmena 10.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jaroslav Hercog
  • Ing. Martin Jakubík
IČO:
31347215
DIČ:
2020296465

IČ DPH:

SK2020296465
Podľa §4, registrovaný od 1.6.1993
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
1 892 054 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Škoda Auto a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 12.03.2024 ako riadna.

Firma Škoda Auto Slovensko s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 481 707 081 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 40,1%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 162 079 EUR vzrástol medziročne o 898 574 EUR.

Firma predala tovar za 481 707 081 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 26 230 351 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 5%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 36,29%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 24,23%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 15,38%.

Absolútne ukazovatele

1 086 131 562 €

42,5 %

14 423 879 €

41,3 %

131 881 957 €

25,7 %

18 111 600 €

5,2 %

59 601 350 €

22,0 %

Relatívne ukazovatele

2.99 %

0,0 %

2.85

0,5

3.16 %

0,1 %

86.27 %

2,7 %

1.67

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 481 707 081 € 40,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 455 476 730 € 40,2 %
Náklady na materiál, energie 306 463 € 36,3 %
Služby 10 016 420 € 24,2 %
Pridaná hodnota 14 423 879 € 41,3 %
Osobné náklady 5 052 232 € 15,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 340 610 € 87,5 %
Opravné položky 1 483 589 € 162,7 %
Ostatné výnosy 598 921 330 € 43,8 %
Iné prevádzkové náklady 601 790 975 € 44,2 %
Zisk z predaja majetku 1 059 249 € 66,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 5 220 641 € 15,5 %
HV z finančnej činnosti 182 043 € 125,7 %
z toho Nákladové úroky 1 739 229 € %

HV pred zdanením 5 402 684 € 41,8 %
Daň 1 240 605 € 126,5 %
HV po zdanení 4 162 079 € 27,5 %
EBITDA 5 532 039 € 7,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
131 881 957 € 25,7 %
 
Neobežný majetok 2 056 569 € -23,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 731 139 € -23,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 299 180 € -23,7 %
Dlhodobý finančný majetok 26 250 € 0,0 %
 
Obežný majetok 129 736 837 € 26,9 %
Zásoby 20 638 861 € 89,3 %
Dlhodobé pohľadávky 12 345 429 € 33,9 %
Krátkodobé pohľadávky 96 750 477 € 17,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 070 € %

 
Časové rozlíšenie 88 551 € 33,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 131 881 957 € 25,7 %
 
Vlastné imanie
18 111 600 € 5,2 %
Základné imanie 1 892 054 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 6 344 099 € 0,0 %
HV minulých rokov 5 713 368 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 162 079 € 27,5 %
 
Záväzky 111 754 646 € 29,9 %
Dlhodobé záväzky 117 648 € -6,6 %
Krátkodobé záväzky 55 862 898 € 31,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 55 774 100 € 28,5 %
 
Časové rozlíšenie 2 015 711 € 19,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?