Loading

MILSY a.s.

Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MILSY a.s.
Sídlo:
Partizánska 224/B
95701 Bánovce nad Bebravou
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sa/37/R
Od 1.5.1992, posledná zmena 22.2.2023
Štatutárny orgán:
  • Andrea Hatalová
  • Ing. Bohuslav Šiko
  • Ing. Rastislav Lupták
IČO:
31412572
DIČ:
2020416530

IČ DPH:

SK2020416530
Podľa §4, registrovaný od 13.11.1992
SK NACE (RÚZ):
10510 Prevádzka mliekarní a výroba syrov
Základné imanie:
5 000 026 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 24.03.2023 ako riadna.

Firma MILSY a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 44 614 383 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 26,12%. Dosiahnutý zisk po zdanení 134 187 EUR poklesol medziročne o 479 450 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 95,39% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 397 600 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 39,5%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 17,71%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,92%.

Absolútne ukazovatele

45 522 917 €

26,4 %

8 237 376 €

-3,0 %

21 560 314 €

7,9 %

5 784 118 €

2,4 %

-309 608 €

%

Relatívne ukazovatele

18.46 %

-5,5 %

1.33

-0,1

0.62 %

-2,4 %

73.17 %

1,5 %

0.62

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 188 892 € 15,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 43 425 491 € 26,4 %
Zmena stavu zásob 217 668 € 46,9 %
Aktivácia 397 600 € 9,7 %
Náklady na predaj tovaru 949 369 € 20,3 %
Náklady na materiál, energie 31 417 487 € 39,5 %
Služby 4 671 044 € 17,7 %
Pridaná hodnota 8 237 376 € -3,0 %
Osobné náklady 6 195 548 € 5,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 629 744 € 7,1 %
Opravné položky -112 537 € -145,1 %
Ostatné výnosy 240 118 € 183,3 %
Iné prevádzkové náklady 173 834 € 21,6 %
Zisk z predaja majetku 31 447 € 90,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 576 727 € -38,9 %
HV z finančnej činnosti -252 069 € 10,5 %
z toho Nákladové úroky 223 303 € -13,7 %
HV pred zdanením 324 658 € -51,0 %
Daň 190 471 € 285,1 %
HV po zdanení 134 187 € -78,1 %
EBITDA 2 062 487 € -15,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
21 560 314 € 7,9 %
 
Neobežný majetok 14 908 593 € -4,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 14 907 347 € -4,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 246 € -66,3 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 6 614 956 € 54,6 %
Zásoby 2 338 478 € 36,0 %
Dlhodobé pohľadávky 750 € 0,0 %
Krátkodobé pohľadávky 4 253 190 € 67,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 22 538 € 43,8 %
 
Časové rozlíšenie 36 765 € 0,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 21 560 314 € 7,9 %
 
Vlastné imanie
5 784 118 € 2,4 %
Základné imanie 5 000 026 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 9 900 003 € 0,0 %
HV minulých rokov -9 250 098 € 6,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 134 187 € -78,1 %
 
Záväzky 15 596 076 € 10,5 %
Dlhodobé záväzky 8 420 818 € -13,3 %
Krátkodobé záväzky 5 368 042 € 33,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 412 417 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 394 799 € 12,4 %
 
Časové rozlíšenie 180 120 € -14,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?