ST. NICOLAUS a.s.

Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ST. NICOLAUS a.s.
Sídlo:
1.mája 113
03128 Liptovský Mikuláš
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sa/113/L
Od 1.5.1992, posledná zmena 7.12.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Zdenek Kopáčik
  • Matej Sabol, M.A.
IČO:
31563066
DIČ:
2020428102

IČ DPH:

SK2020428102
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
11010 Destilovanie, úprava a miešanie alkoholu
Základné imanie:
15 384 280 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma ST. NICOLAUS a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 46 798 142 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 28,82%. Dosiahnutý zisk po zdanení 11 874 EUR poklesol medziročne o 546 075 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 75,73% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 29,68%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 5,44%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,21%.

Absolútne ukazovatele

47 382 018 €

21,7 %

3 433 371 €

2,6 %

80 041 621 €

2,2 %

50 239 255 €

-1,9 %

14 130 208 €

-56,1 %

Relatívne ukazovatele

7.34 %

-1,9 %

1.24

-0,0

0.01 %

-0,7 %

37.23 %

2,7 %

1.02

-1,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 10 913 945 € 25,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 35 884 197 € 29,7 %
Zmena stavu zásob -1 336 311 € -273,2 %
Aktivácia 0 € -100,0 %
Náklady na predaj tovaru 9 759 157 € 20,0 %
Náklady na materiál, energie 28 046 164 € 29,7 %
Služby 4 223 138 € 5,4 %
Pridaná hodnota 3 433 371 € 2,6 %
Osobné náklady 2 777 647 € 5,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 789 047 € 17,3 %
Opravné položky 6 597 € 129,4 %
Ostatné výnosy 279 323 € 5,3 %
Iné prevádzkové náklady 115 861 € -50,0 %
Zisk z predaja majetku 125 381 € 53,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 148 922 € -7,1 %
HV z finančnej činnosti 193 791 € -65,0 %
z toho Nákladové úroky 497 394 € 196,7 %
HV pred zdanením 342 713 € -52,0 %
Daň 330 839 € 111,3 %
HV po zdanení 11 874 € -97,9 %
EBITDA 812 588 € 11,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
80 041 621 € 2,2 %
 
Neobežný majetok 41 517 433 € 56,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 966 441 € 0,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 376 024 € -23,8 %
Dlhodobý finančný majetok 33 174 967 € 82,6 %
 
Obežný majetok 38 495 711 € -25,6 %
Zásoby 13 735 897 € 74,6 %
Dlhodobé pohľadávky 809 580 € 75,9 %
Krátkodobé pohľadávky 21 115 728 € 16,9 %
Krátkodobý finančný majetok 12 070 € 0,0 %
Finančné účty 2 822 436 € -88,9 %
 
Časové rozlíšenie 28 477 € 66,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 80 041 621 € 2,2 %
 
Vlastné imanie
50 239 255 € -1,9 %
Základné imanie 15 384 280 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 8 893 992 € -4,0 %
HV minulých rokov 25 949 108 € -0,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 11 874 € -97,9 %
 
Záväzky 29 802 366 € 10,1 %
Dlhodobé záväzky 1 019 603 € 14,1 %
Krátkodobé záväzky 17 640 890 € 6,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 5 038 853 € -27,5 %
Bankové úvery krátkodobé 5 943 510 € 135,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 159 510 € 7,1 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?