Nestlé Slovensko s.r.o.

Historický názov:
  • Nestlé Food, s.r.o. Prievidza
  • CARPATHIA s.r.o.
Aktualizované 25.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Nestlé Slovensko s.r.o.
Sídlo:
Košovská cesta 11
97127 Prievidza
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/3614/R
Od 28.7.1992, posledná zmena 11.8.2023
Štatutárny orgán:
  • Martin Mittner
IČO:
31568211
DIČ:
2020466976

IČ DPH:

SK2020466976
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1993
SK NACE (RÚZ):
10890 Výroba ostatných potravinárskych výrobkov i. n.
Základné imanie:
13 277 568 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Société des Produits Nestlé S.A. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 05.06.2024 ako riadna.

Firma Nestlé Slovensko s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 263 709 130 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 7,98%. Dosiahnutý zisk po zdanení 7 905 720 EUR poklesol medziročne o 2 293 906 EUR.

Firma predala tovar za 145 669 003 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 50 663 478 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 34%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 18,86%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 20,07%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 4,14%.

Absolútne ukazovatele

266 115 751 €

8,1 %

41 580 964 €

-3,0 %

83 324 386 €

1,9 %

22 511 045 €

-9,2 %

-17 030 340 €

-38,7 %

Relatívne ukazovatele

15.77 %

-1,8 %

1.69

-0,1

9.49 %

-3,0 %

72.98 %

3,3 %

0.45

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 |Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 145 669 003 € 9,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb118 040 127 € 6,4 %
Zmena stavu zásob514 770 € -20,9 %
Aktivácia229 500 € 21,7 %
Náklady na predaj tovaru95 005 525 € -0,0 %
Náklady na materiál, energie81 445 271 € 18,9 %
Služby46 373 759 € 20,1 %
Pridaná hodnota41 580 964 € -3,0 %
Osobné náklady24 569 636 € 4,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku4 644 283 € -3,8 %
Opravné položky59 053 € %

Ostatné výnosy851 187 € 129,0 %
Iné prevádzkové náklady1 789 899 € 26,6 %
Zisk z predaja majetku-156 189 € -228,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti11 260 972 € -15,7 %
HV z finančnej činnosti-1 034 618 € %
z toho Nákladové úroky753 831 € %

HV pred zdanením10 226 354 € -22,0 %
Daň2 320 634 € -20,3 %
HV po zdanení7 905 720 € -22,5 %
EBITDA16 061 444 € -11,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
83 324 386 € 1,9 %
 
Neobežný majetok48 944 732 € 8,8 %
Dlhodobý hmotný majetok48 932 059 € 8,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok8 026 € -57,8 %
Dlhodobý finančný majetok4 647 € 0,0 %
 
Obežný majetok34 243 713 € -6,6 %
Zásoby11 012 364 € -7,8 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky23 148 584 € -6,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty82 765 € 53,0 %
 
Časové rozlíšenie135 941 € 19,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky83 324 386 € 1,9 %
 
Vlastné imanie
22 511 045 € -9,2 %
Základné imanie13 277 568 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania1 327 757 € 0,0 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení7 905 720 € -22,5 %
 
Záväzky60 813 341 € 6,8 %
Dlhodobé záväzky974 356 € 12,6 %
Krátkodobé záväzky51 409 961 € 4,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé33 € 0,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé8 428 991 € 19,9 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?