Loading

Mercedes-Benz Slovakia s. r. o.

Historický názov:
  • DaimlerChrysler Automotive Slovakia s.r.o.
Aktualizované 19.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Mercedes-Benz Slovakia s. r. o.
Sídlo:
Einsteinova 33
85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/21018/B
Od 1.2.2000, posledná zmena 20.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Florian Wedler
  • Oliver Werner Zink
IČO:
35780754
DIČ:
2020277072

IČ DPH:

SK2020277072
Podľa §4, registrovaný od 27.3.2000
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
1 286 099 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Mercedes-Benz AG (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 02.04.2024 ako riadna.

Firma Mercedes-Benz Slovakia s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 322 403 661 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 4,32%. Dosiahnutý zisk po zdanení 5 140 942 EUR poklesol medziročne o 11 828 026 EUR.

Firma predala tovar za 314 950 496 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 23 395 945 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 7%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 44,06%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 11,76%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 41,57%.

Absolútne ukazovatele

674 579 963 €

-0,6 %

6 581 664 €

-33,7 %

98 834 925 €

-7,7 %

18 061 345 €

-39,6 %

30 855 339 €

-21,2 %

Relatívne ukazovatele

2.04 %

-0,9 %

1.82

0,2

5.20 %

-10,6 %

81.73 %

9,6 %

1.20

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 314 950 496 € -3,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 7 453 165 € -23,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 291 554 551 € -2,8 %
Náklady na materiál, energie 298 151 € -44,1 %
Služby 23 525 072 € -11,8 %
Pridaná hodnota 6 581 664 € -33,7 %
Osobné náklady 3 612 749 € -41,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 164 938 € -79,2 %
Opravné položky 447 998 € %

Ostatné výnosy 347 924 933 € 3,2 %
Iné prevádzkové náklady 344 747 492 € 8,1 %
Zisk z predaja majetku 231 062 € -75,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 6 208 705 € -71,7 %
HV z finančnej činnosti 341 289 € %

z toho Nákladové úroky 571 € 100,0 %
HV pred zdanením 6 549 994 € -70,1 %
Daň 1 409 052 € -71,4 %
HV po zdanení 5 140 942 € -69,7 %
EBITDA 6 142 581 € -71,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
98 834 925 € -7,7 %
 
Neobežný majetok 3 361 759 € 4,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 356 221 € 5,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 5 538 € -87,4 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 95 297 723 € -8,2 %
Zásoby 18 612 517 € 172,4 %
Dlhodobé pohľadávky 4 485 026 € 33,4 %
Krátkodobé pohľadávky 16 977 936 € -63,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 55 222 244 € 18,0 %
 
Časové rozlíšenie 175 443 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 98 834 925 € -7,7 %
 
Vlastné imanie
18 061 345 € -39,6 %
Základné imanie 1 286 099 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 885 695 € 0,0 %
HV minulých rokov 8 748 609 € 0,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 5 140 942 € -69,7 %
 
Záväzky 40 379 445 € -5,2 %
Dlhodobé záväzky 2 460 € -60,3 %
Krátkodobé záväzky 19 738 666 € -26,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 20 638 319 € 30,2 %
 
Časové rozlíšenie 40 394 135 € 16,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?