Loading

Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.

Aktualizované 23.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.
Sídlo:
Stará Vajnorská 9
83104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/2503/B
Od 17.7.2000, posledná zmena 29.6.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Boris Rosskopf
  • Ing. Igor Ormandy
  • JUDr. Rudolf Trella
  • PhDr. Zora Hloušková
  • RNDr. Ľubomír Bača
IČO:
35792281
DIČ:
2020234491

IČ DPH:

SK2020234491
Podľa §4, registrovaný od 1.8.2000
SK NACE (RÚZ):
46900 Nešpecializovaný veľkoobchod
Základné imanie:
132 800 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 02.04.2024 ako riadna.

Firma Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 69 484 190 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 0,88%. Dosiahnutý zisk po zdanení 104 852 EUR vzrástol medziročne o 78 022 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 85,85% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 60 192 735 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 14 098 602 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 23%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 4,15%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 2,92%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,35%.

Absolútne ukazovatele

70 116 353 €

-0,2 %

9 407 392 €

16,0 %

42 163 267 €

-1,8 %

16 001 947 €

0,7 %

-13 686 425 €

10,1 %

Relatívne ukazovatele

13.54 %

1,8 %

0.96

0,1

0.25 %

0,2 %

62.05 %

-0,9 %

0.28

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 60 192 735 € -1,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 9 291 455 € 20,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 46 094 133 € -2,3 %
Náklady na materiál, energie 861 010 € 4,1 %
Služby 13 121 655 € 2,9 %
Pridaná hodnota 9 407 392 € 16,0 %
Osobné náklady 9 769 983 € 8,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 938 980 € 0,9 %
Opravné položky -1 399 655 € -42,0 %
Ostatné výnosy 25 444 € 176,9 %
Iné prevádzkové náklady 159 433 € -7,6 %
Zisk z predaja majetku 350 073 € -70,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 314 168 € 80,1 %
HV z finančnej činnosti -209 953 € -154,0 %
z toho Nákladové úroky 368 508 € 61,3 %
HV pred zdanením 104 215 € 13,5 %
Daň -637 € -101,0 %
HV po zdanení 104 852 € 290,8 %
EBITDA -496 580 € 53,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
42 163 267 € -1,8 %
 
Neobežný majetok 35 297 034 € -5,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 076 786 € 1,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 160 189 € -17,3 %
Dlhodobý finančný majetok 32 060 059 € -5,2 %
 
Obežný majetok 6 791 507 € 22,0 %
Zásoby 259 135 € 75,2 %
Dlhodobé pohľadávky 1 067 384 € 0,1 %
Krátkodobé pohľadávky 3 750 355 € 41,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 714 633 € 0,3 %
 
Časové rozlíšenie 74 726 € 1,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 42 163 267 € -1,8 %
 
Vlastné imanie
16 001 947 € 0,7 %
Základné imanie 132 800 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania -30 389 € 13,4 %
HV minulých rokov 15 794 684 € 0,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 104 852 € 290,8 %
 
Záväzky 25 585 507 € -3,3 %
Dlhodobé záväzky 247 189 € -8,5 %
Krátkodobé záväzky 18 009 461 € -1,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 3 700 000 € -19,6 %
Bankové úvery krátkodobé 900 000 € 0,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 728 857 € 15,5 %
 
Časové rozlíšenie 575 813 € 3,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?