Loading

AUTONOVO, a.s.

Historický názov:
  • GB - Benefit, a.s.
  • GB - Benefit, o.c.p., a.s.
Aktualizované 23.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
AUTONOVO, a.s.
Sídlo:
Zvolenská cesta 40
97403 Banská Bystrica
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sa/834/S
Od 2.10.2000, posledná zmena 6.11.2021
Štatutárny orgán:
  • Ing. Maroš Bezděka
  • Ing. Silvia Pitáková
  • Peter Kmeť
IČO:
35796693
DIČ:
2021542072

IČ DPH:

SK2021542072
Podľa §4, registrovaný od 10.5.2004
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
462 994 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.04.2023 ako riadna.

Firma AUTONOVO, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 47 094 707 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 15,96%. Dosiahnutý zisk po zdanení 420 085 EUR vzrástol medziročne o 128 849 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 95,81% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 45 237 827 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 3 340 757 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 7%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 21,75%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 2,44%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,04%.

Absolútne ukazovatele

47 214 143 €

15,6 %

3 802 422 €

14,8 %

15 797 355 €

8,0 %

4 454 188 €

10,4 %

1 004 815 €

-0,2 %

Relatívne ukazovatele

8.07 %

-0,1 %

1.42

0,1

2.66 %

0,7 %

71.80 %

-0,6 %

0.51

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 45 237 827 € 16,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 856 880 € 14,1 %
Zmena stavu zásob 20 083 € 184,7 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 41 897 070 € 15,8 %
Náklady na materiál, energie 449 478 € 21,7 %
Služby 751 254 € 2,4 %
Pridaná hodnota 3 802 422 € 14,8 %
Osobné náklady 2 671 366 € 9,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 318 049 € 3,2 %
Opravné položky 220 687 € %

Ostatné výnosy 78 846 € -35,3 %
Iné prevádzkové náklady 215 866 € 15,0 %
Zisk z predaja majetku 3 439 € -91,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 673 305 € 27,8 %
HV z finančnej činnosti -112 958 € 12,5 %
z toho Nákladové úroky 65 811 € -8,5 %
HV pred zdanením 560 347 € 40,9 %
Daň 140 262 € 31,8 %
HV po zdanení 420 085 € 44,2 %
EBITDA 987 915 € 24,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
15 797 355 € 8,0 %
 
Neobežný majetok 4 720 243 € -4,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 720 243 € -4,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 11 068 134 € 14,4 %
Zásoby 5 443 349 € 10,1 %
Dlhodobé pohľadávky 1 096 539 € 28,1 %
Krátkodobé pohľadávky 1 988 829 € 43,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 539 417 € 2,0 %
 
Časové rozlíšenie 8 978 € 293,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 15 797 355 € 8,0 %
 
Vlastné imanie
4 454 188 € 10,4 %
Základné imanie 462 994 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 662 123 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 908 986 € 18,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 420 085 € 44,2 %
 
Záväzky 11 221 292 € 7,2 %
Dlhodobé záväzky 2 240 923 € -16,0 %
Krátkodobé záväzky 7 933 688 € 8,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 920 195 € 129,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 126 486 € 12,7 %
 
Časové rozlíšenie 121 875 € -5,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?