Loading

BOMET SLOVAKIA, s.r.o.

Aktualizované 18.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
BOMET SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo:
Bellova 85
83101 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/29855/B
Od 10.10.2003, posledná zmena 13.12.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Tomáš Šimkovic
IČO:
35867744
DIČ:
2021290458

IČ DPH:

SK2021290458
Podľa §4, registrovaný od 1.4.2004
SK NACE (RÚZ):
38110 Zber iného ako nebezpečného odpadu
Základné imanie:
35 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • BOMET a.s. (50,0%)
  • Ing. Tomáš Šimkovic (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma BOMET SLOVAKIA, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 25 858 086 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 12,34%. Dosiahnutý zisk po zdanení 108 367 EUR poklesol medziročne o 29 942 EUR.

Firma predala tovar za 25 811 429 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 533 976 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 5%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 49,84%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 12,55%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 17,87%.

Absolútne ukazovatele

40 370 547 €

-7,7 %

473 474 €

22,2 %

2 778 707 €

19,8 %

332 286 €

17,0 %

320 251 €

17,4 %

Relatívne ukazovatele

1.83 %

0,5 %

2.85

0,1

3.90 %

-2,1 %

88.04 %

0,3 %

0.97

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 25 811 429 € -12,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 46 657 € -1,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 24 277 453 € -12,8 %
Náklady na materiál, energie 8 655 € 49,8 %
Služby 1 098 504 € -12,5 %
Pridaná hodnota 473 474 € 22,2 %
Osobné náklady 166 176 € 17,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 6 112 € 77,0 %
Opravné položky 0 € -100,0 %
Ostatné výnosy 14 512 461 € 2,0 %
Iné prevádzkové náklady 14 517 309 € 2,0 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 296 338 € 16,4 %
HV z finančnej činnosti -157 157 € -116,8 %
z toho Nákladové úroky 154 955 € 116,9 %
HV pred zdanením 139 181 € -23,6 %
Daň 30 814 € -29,7 %
HV po zdanení 108 367 € -21,6 %
EBITDA 302 450 € 24,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
2 778 707 € 19,8 %
 
Neobežný majetok 22 047 € 16,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 17 269 € -8,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 4 778 € 100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 2 754 624 € 19,9 %
Zásoby 397 463 € 130,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 2 328 438 € 27,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 28 723 € -90,6 %
 
Časové rozlíšenie 2 036 € -35,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 2 778 707 € 19,8 %
 
Vlastné imanie
332 286 € 17,0 %
Základné imanie 35 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 501 € 0,0 %
HV minulých rokov 185 418 € 73,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 108 367 € -21,6 %
 
Záväzky 2 446 421 € 20,2 %
Dlhodobé záväzky 3 545 € -0,5 %
Krátkodobé záväzky 2 145 365 € 5,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 291 044 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 6 467 € 55,3 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?