Loading

HOTIS RECYCLING SLOVAKIA s.r.o.

Historický názov:
  • X - TRADING SK, s.r.o.
Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
HOTIS RECYCLING SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo:
Myslenická 1
90201 Pezinok
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/30371/B
Od 9.1.2004, posledná zmena 1.10.2022
Štatutárny orgán:
  • Fedor Hotový
  • Natália Nemcová
IČO:
35872764
DIČ:
2021768056

IČ DPH:

SK2021768056
Podľa §4, registrovaný od 1.2.2004
SK NACE (RÚZ):
46770 Veľkoobchod s odpadom a šrotom
Základné imanie:
6 640 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Fedor Hotový (75,0%)
  • Natália Nemcová (25,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.05.2023 ako riadna.

Firma HOTIS RECYCLING SLOVAKIA s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 49 336 791 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 13,37%. Dosiahnutý zisk po zdanení 79 831 EUR poklesol medziročne o 313 502 EUR.

Firma predala tovar za 48 799 031 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 5 599 921 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 11%.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 1 349 189 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 55,19%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 28,28%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 34,4%.

Absolútne ukazovatele

79 959 755 €

18,5 %

3 355 949 €

11,8 %

13 873 222 €

9,6 %

3 689 802 €

2,2 %

-2 060 478 €

-102,0 %

Relatívne ukazovatele

6.80 %

-0,1 %

2.03

-0,4

0.58 %

-2,5 %

73.40 %

1,9 %

0.33

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 48 799 031 € 12,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 537 760 € %

Zmena stavu zásob
Aktivácia 1 349 189 € 32,1 %
Náklady na predaj tovaru 43 199 110 € 12,0 %
Náklady na materiál, energie 1 833 404 € 55,2 %
Služby 2 297 517 € 28,3 %
Pridaná hodnota 3 355 949 € 11,8 %
Osobné náklady 1 655 680 € 34,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 792 792 € 11,5 %
Opravné položky -85 263 € -192,7 %
Ostatné výnosy 28 819 922 € 28,0 %
Iné prevádzkové náklady 29 184 386 € 28,9 %
Zisk z predaja majetku -57 623 € -235,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 570 653 € -36,0 %
HV z finančnej činnosti -404 761 € -9,0 %
z toho Nákladové úroky 216 762 € 27,4 %
HV pred zdanením 165 892 € -68,1 %
Daň 86 061 € -31,9 %
HV po zdanení 79 831 € -79,7 %
EBITDA 1 335 805 € -14,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
13 873 222 € 9,6 %
 
Neobežný majetok 8 712 900 € 11,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 8 710 285 € 12,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 615 € -66,7 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € -100,0 %
 
Obežný majetok 4 864 720 € 1,3 %
Zásoby 2 750 150 € 18,6 %
Dlhodobé pohľadávky 35 355 € -73,8 %
Krátkodobé pohľadávky 1 934 547 € -13,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 144 668 € 30,6 %
 
Časové rozlíšenie 295 602 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 13 873 222 € 9,6 %
 
Vlastné imanie
3 689 802 € 2,2 %
Základné imanie 6 640 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 120 664 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 482 667 € 18,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 79 831 € -79,7 %
 
Záväzky 9 896 023 € 13,1 %
Dlhodobé záväzky 1 870 174 € -2,9 %
Krátkodobé záväzky 3 936 973 € 48,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 075 020 € -20,5 %
Bankové úvery krátkodobé 2 961 075 € 7,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 52 781 € -5,9 %
 
Časové rozlíšenie 287 397 € -4,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?