Loading

Mondelez European Business Services Centre s. r. o.

Historický názov:
  • Mondelez European Business Services Centre, s. r. o.
  • Kraft Foods European Business Services Centre, s.r.o.
Aktualizované 23.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Mondelez European Business Services Centre s. r. o.
Sídlo:
Račianska 44
83242 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/34156/B
Od 16.12.2004, posledná zmena 23.5.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Andrea Olejárová
  • Ladislav Greguš
IČO:
35912189
DIČ:
2021914587

IČ DPH:

SK2021914587
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2005
SK NACE (RÚZ):
69200 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Mondelèz International Holdings LLC (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma Mondelez European Business Services Centre s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 30 148 332 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 9,9%. Dosiahnutý zisk po zdanení 919 274 EUR poklesol medziročne o 9 479 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,88% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 70,25%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 12,89%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,16%.

Absolútne ukazovatele

30 184 002 €

10,0 %

22 082 189 €

8,6 %

6 614 938 €

32,4 %

-13 647 630 €

6,3 %

-11 377 876 €

8,3 %

Relatívne ukazovatele

73.25 %

-0,9 %

1.07

-0,0

13.90 %

-4,7 %

306.32 %

-85,3 %

0.32

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 30 148 332 € 9,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 182 858 € 70,2 %
Služby 7 883 285 € 12,9 %
Pridaná hodnota 22 082 189 € 8,6 %
Osobné náklady 20 635 577 € 9,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 6 209 € 0,0 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 6 265 € 100,0 %
Iné prevádzkové náklady 49 161 € 10,3 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 1 397 507 € 0,8 %
HV z finančnej činnosti -144 214 € 8,5 %
z toho Nákladové úroky 94 921 € 36,0 %
HV pred zdanením 1 253 293 € 2,0 %
Daň 334 019 € 11,2 %
HV po zdanení 919 274 € -1,0 %
EBITDA 1 403 716 € 0,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
6 614 938 € 32,4 %
 
Neobežný majetok 509 182 € 40,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 509 182 € 40,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 4 409 197 € 18,5 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 641 665 € 7,2 %
Krátkodobé pohľadávky 3 767 532 € 20,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty
 
Časové rozlíšenie 1 696 559 € 85,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 6 614 938 € 32,4 %
 
Vlastné imanie
-13 647 630 € 6,3 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 664 € 0,0 %
HV minulých rokov -14 574 207 € 6,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 919 274 € -1,0 %
 
Záväzky 20 262 568 € 3,6 %
Dlhodobé záväzky 132 487 € 18,4 %
Krátkodobé záväzky 16 841 956 € 2,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 11 € 175,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 288 114 € 9,2 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?