Loading

KAMI PROFIT, s.r.o.

Aktualizované 23.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KAMI PROFIT, s.r.o.
Sídlo:
Pri starom letisku 17
83107 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/36648/B
Od 30.6.2005, posledná zmena 3.8.2023
Štatutárny orgán:
  • Barbora Mikitová
  • Ing. Milín Kaňuščák
IČO:
35943301
DIČ:
2022023872

IČ DPH:

SK2022023872
Podľa §4, registrovaný od 1.12.2005
SK NACE (RÚZ):
41209 Výstavba obytných a neobytných budov i. n.
Základné imanie:
100 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing Milín Kaňuščák (66,0%)
  • BAMIKA, s.r.o. (30,0%)
  • Ladislav Lipka (3,0%)
  • Ing. Tomáš Madi (1,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 06.03.2024 ako riadna.

Firma KAMI PROFIT, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 46 017 741 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 49,17%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 742 887 EUR vzrástol medziročne o 844 843 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,63% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 22,01%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 70,42%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,51%.

Absolútne ukazovatele

46 627 872 €

49,7 %

4 278 844 €

19,7 %

21 540 303 €

111,0 %

3 517 791 €

95,9 %

3 475 301 €

87,4 %

Relatívne ukazovatele

9.30 %

-2,3 %

1.88

0,2

8.09 %

-0,7 %

83.67 %

1,3 %

1.21

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 27 568 € -21,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 45 990 173 € 49,3 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 11 451 € 22,6 %
Náklady na materiál, energie 3 995 060 € -22,0 %
Služby 37 732 386 € 70,4 %
Pridaná hodnota 4 278 844 € 19,7 %
Osobné náklady 2 272 189 € 7,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 149 448 € 31,4 %
Opravné položky 9 308 € %

Ostatné výnosy 333 703 € 55,8 %
Iné prevádzkové náklady 174 € -99,9 %
Zisk z predaja majetku 242 325 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 2 423 753 € 96,6 %
HV z finančnej činnosti -206 946 € -266,2 %
z toho Nákladové úroky 64 069 € 80,5 %
HV pred zdanením 2 216 807 € 88,4 %
Daň 473 920 € 70,2 %
HV po zdanení 1 742 887 € 94,1 %
EBITDA 2 330 876 € 74,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
21 540 303 € 111,0 %
 
Neobežný majetok 430 217 € 43,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 386 117 € 29,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý finančný majetok 44 100 € 100,0 %
 
Obežný majetok 20 125 339 € 119,3 %
Zásoby 35 833 € 100,0 %
Dlhodobé pohľadávky 1 328 124 € 6,1 %
Krátkodobé pohľadávky 5 292 763 € 37,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 13 468 619 € 231,1 %
 
Časové rozlíšenie 984 747 € 34,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 21 540 303 € 111,0 %
 
Vlastné imanie
3 517 791 € 95,9 %
Základné imanie 100 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 10 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 664 904 € 111,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 742 887 € 94,1 %
 
Záväzky 16 167 454 € 94,5 %
Dlhodobé záväzky 1 534 151 € 7,0 %
Krátkodobé záväzky 14 316 702 € 140,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 134 901 € -82,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 181 700 € 3,4 %
 
Časové rozlíšenie 1 855 058 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?