Loading

Veolia Energia Levice, a.s.

Historický názov:
 • SLOVINTEGRA ENERGY, a.s.
 • SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o.
 • Adato Energy s.r.o.
Aktualizované 19.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Veolia Energia Levice, a.s.
Sídlo:
Einsteinova 21
85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/5972/B
Od 13.12.2005, posledná zmena 1.2.2024
Štatutárny orgán:
 • Ing. Martin Bernard
 • Ing. Michal Cabala, PhD.
 • Ing. Peter Dobrý
 • Ing. Peter Martinka
 • Ing. Svetozár Krnáč
IČO:
35968486
DIČ:
2022104480

IČ DPH:

SK7020000097
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2021
SK NACE (RÚZ):
35110 Výroba elektriny
Základné imanie:
70 625 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.06.2023 ako riadna.

Firma Veolia Energia Levice, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 54 464 483 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 107,56%. Dosiahnutá strata 5 176 997 EUR sa znížila medziročne o 1 103 925 EUR.

Firma predala tovar za 18 835 556 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 783 566 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 14%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 58,34%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 22,4%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 16,35%.

Absolútne ukazovatele

58 827 504 €

102,8 %

1 611 982 €

-34,8 %

55 031 163 €

5,2 %

8 143 072 €

-29,3 %

-10 976 004 €

-203,2 %

Relatívne ukazovatele

2.96 %

-6,5 %

0.78

-0,6

-9.41 %

2,6 %

85.20 %

7,2 %

0.34

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 18 835 556 € 100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 35 628 927 € 35,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 0 € -100,0 %
Náklady na predaj tovaru 16 051 990 € 100,0 %
Náklady na materiál, energie 33 916 087 € 58,3 %
Služby 2 867 676 € 22,4 %
Pridaná hodnota 1 611 982 € -34,8 %
Osobné náklady 2 062 515 € 16,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 4 936 866 € -0,0 %
Opravné položky 16 748 € 246,7 %
Ostatné výnosy 4 201 906 € 58,2 %
Iné prevádzkové náklady 5 428 049 € 11,3 %
Zisk z predaja majetku 59 055 € %

 
HV z hospodárskej činnosti -6 554 487 € -1,3 %
HV z finančnej činnosti -719 508 € -91,7 %
z toho Nákladové úroky 731 789 € 137,3 %
HV pred zdanením -7 273 995 € -6,3 %
Daň -2 096 998 € -271,5 %
HV po zdanení -5 176 997 € 17,6 %
EBITDA -1 682 634 € -10,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
55 031 163 € 5,2 %
 
Neobežný majetok 46 534 431 € 4,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 46 200 012 € 4,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 334 419 € -14,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 8 426 677 € 11,5 %
Zásoby 497 107 € 6,0 %
Dlhodobé pohľadávky 1 083 420 € %

Krátkodobé pohľadávky 6 110 835 € -3,7 %
Krátkodobý finančný majetok 731 752 € -1,2 %
Finančné účty 3 563 € 63,7 %
 
Časové rozlíšenie 70 055 € 182,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 55 031 163 € 5,2 %
 
Vlastné imanie
8 143 072 € -29,3 %
Základné imanie 70 625 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 20 056 000 € 9,9 %
HV minulých rokov -6 806 556 € %
HV za účtovné obdobie po zdanení -5 176 997 € 17,6 %
 
Záväzky 45 069 629 € 16,7 %
Dlhodobé záväzky 25 006 661 € -3,9 %
Krátkodobé záväzky 16 570 854 € 83,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 492 114 € -2,6 %
 
Časové rozlíšenie 1 818 462 € -16,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?