Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KOSIT a.s.
Sídlo:
Rastislavova 98
04346 Košice
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sa/1169/V
Od 21.3.2001, posledná zmena 16.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Boris Kostík
  • Ing. Marián Christenko
  • Jozef Streženec
  • Ľubomír Šoltýs
  • Martin Šmigura
IČO:
36205214
DIČ:
2020061461

IČ DPH:

SK2020061461
Podľa §4, registrovaný od 22.5.2001
SK NACE (RÚZ):
38210 Spracúvanie a likvidácia iného ako nebezpečného odpadu
Základné imanie:
16 799 200 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.03.2023 ako riadna.

Firma KOSIT a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 38 804 435 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 4,27%. Dosiahnutý zisk po zdanení 695 337 EUR poklesol medziročne o 269 422 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 84,9% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 1 045 143 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 22,8%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 5,44%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,7%.

Absolútne ukazovatele

42 915 356 €

2,8 %

21 640 047 €

7,5 %

70 759 921 €

0,1 %

30 432 600 €

4,2 %

-4 722 192 €

13,6 %

Relatívne ukazovatele

55.77 %

1,7 %

1.73

-0,0

0.98 %

-0,4 %

56.99 %

-1,7 %

0.69

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 2 368 538 € -2,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 36 435 897 € 4,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 1 045 143 € 63,0 %
Náklady na predaj tovaru 907 319 € 12,3 %
Náklady na materiál, energie 6 923 179 € 22,8 %
Služby 10 567 847 € -5,4 %
Pridaná hodnota 21 640 047 € 7,5 %
Osobné náklady 12 497 587 € 7,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 7 613 026 € 3,0 %
Opravné položky 81 213 € -54,9 %
Ostatné výnosy 2 102 819 € -14,2 %
Iné prevádzkové náklady 2 147 030 € 6,7 %
Zisk z predaja majetku 271 522 € 188,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 486 718 € -6,8 %
HV z finančnej činnosti -238 466 € 12,9 %
z toho Nákladové úroky 309 980 € 20,6 %
HV pred zdanením 1 248 252 € -5,5 %
Daň 552 915 € 55,1 %
HV po zdanení 695 337 € -27,9 %
EBITDA 8 639 408 € -2,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
70 759 921 € 0,1 %
 
Neobežný majetok 52 848 834 € 5,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 41 982 840 € 4,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 173 191 € -4,8 %
Dlhodobý finančný majetok 10 692 803 € 8,5 %
 
Obežný majetok 17 802 583 € -12,1 %
Zásoby 1 275 969 € 99,2 %
Dlhodobé pohľadávky 3 262 596 € -5,2 %
Krátkodobé pohľadávky 11 420 887 € -14,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 843 131 € -34,8 %
 
Časové rozlíšenie 108 504 € -65,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 70 759 921 € 0,1 %
 
Vlastné imanie
30 432 600 € 4,2 %
Základné imanie 16 799 200 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 184 877 € 118,1 %
HV minulých rokov 11 753 186 € 8,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 695 337 € -27,9 %
 
Záväzky 34 305 870 € -0,9 %
Dlhodobé záväzky 5 796 969 € 57,5 %
Krátkodobé záväzky 11 874 092 € -18,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 13 367 762 € 13,1 %
Bankové úvery krátkodobé 1 475 140 € 28,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 791 907 € -47,9 %
 
Časové rozlíšenie 6 021 451 € -12,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?