Loading

SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s.

Historický názov:
  • STROJE A MECHANIZMY, a.s.
Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s.
Sídlo:
Vlčie hrdlo 5985
82003 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/5429/B
Od 7.11.2001, posledná zmena 12.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jozef Magyarics
  • Ing. Tomáš Palacka
  • JUDr. Nora Félová
  • Bc. Ladislav Molnár
IČO:
36246093
DIČ:
2020198576

IČ DPH:

SK2020198576
Podľa §4, registrovaný od 1.2.2002
SK NACE (RÚZ):
28920 Výroba strojov pre baníctvo, ťažbu a stavebníctvo
Základné imanie:
3 718 400 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 20.04.2023 ako riadna.

Firma SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 73 506 325 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 33,84%. Dosiahnutý zisk po zdanení 176 097 EUR poklesol medziročne o 2 891 854 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,65% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 51 763 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 53,76%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 31,44%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 10,24%.

Absolútne ukazovatele

73 763 927 €

23,3 %

13 203 605 €

-9,4 %

55 876 516 €

-4,2 %

32 168 813 €

-2,1 %

16 786 632 €

-4,2 %

Relatívne ukazovatele

17.96 %

-8,6 %

1.10

-0,2

0.32 %

-4,9 %

42.43 %

-1,3 %

1.18

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 73 506 325 € 33,8 %
Zmena stavu zásob -1 475 730 € -191,9 %
Aktivácia 51 763 € 215,9 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 25 136 307 € 53,8 %
Služby 33 678 356 € 31,4 %
Pridaná hodnota 13 203 605 € -9,4 %
Osobné náklady 12 019 079 € 10,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 078 841 € 3,9 %
Opravné položky 64 090 € %

Ostatné výnosy 629 244 € -69,8 %
Iné prevádzkové náklady 314 432 € -64,0 %
Zisk z predaja majetku -53 639 € 48,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti -633 142 € -122,9 %
HV z finančnej činnosti 697 147 € -21,3 %
z toho Nákladové úroky 84 005 € 122,7 %
HV pred zdanením 64 005 € -98,2 %
Daň -112 092 € -119,1 %
HV po zdanení 176 097 € -94,3 %
EBITDA 1 499 338 € -69,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
55 876 516 € -4,2 %
 
Neobežný majetok 20 953 849 € -4,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 19 023 635 € -4,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 33 610 € -28,0 %
Dlhodobý finančný majetok 1 896 604 € -12,1 %
 
Obežný majetok 34 665 802 € -4,0 %
Zásoby 13 521 586 € -7,4 %
Dlhodobé pohľadávky 92 236 € 10,9 %
Krátkodobé pohľadávky 19 894 370 € -5,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 157 610 € 234,7 %
 
Časové rozlíšenie 256 865 € 37,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 55 876 516 € -4,2 %
 
Vlastné imanie
32 168 813 € -2,1 %
Základné imanie 3 718 400 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 5 913 000 € -5,1 %
HV minulých rokov 22 361 316 € 12,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 176 097 € -94,3 %
 
Záväzky 22 921 398 € -10,1 %
Dlhodobé záväzky 1 459 050 € -11,7 %
Krátkodobé záväzky 15 250 223 € 3,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 2 547 200 € -26,8 %
Bankové úvery krátkodobé 2 007 271 € -49,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 657 654 € -0,9 %
 
Časové rozlíšenie 786 305 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?