Loading

ENVIRAL, a.s.

Aktualizované 23.4.2024
Partner verejného sektora Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ENVIRAL, a.s.
Sídlo:
Trnavská cesta
92041 Leopoldov
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sa/10293/T
Od 9.3.2004, posledná zmena 1.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Robert Spišák, PhD.
  • Ing. Štefan Tóth
IČO:
36259233
DIČ:
2021791211

IČ DPH:

SK7120001779
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2023
SK NACE (RÚZ):
20140 Výroba ostatných základných organických chemikálií
Základné imanie:
15 368 786 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma ENVIRAL, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 192 618 456 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 26,63%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 493 854 EUR poklesol medziročne o 5 688 700 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 92,22% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 29,23%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 12,63%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,5%.

Absolútne ukazovatele

197 493 773 €

-27,2 %

23 277 716 €

-12,4 %

142 913 179 €

59,6 %

30 218 192 €

1,5 %

-9 204 028 €

%

Relatívne ukazovatele

12.08 %

2,0 %

2.34

-0,6

2.44 %

-7,8 %

78.86 %

12,1 %

0.50

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 10 492 052 € -59,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 182 126 404 € -23,0 %
Zmena stavu zásob -3 290 286 € -256,5 %
Aktivácia 1 331 € 100,0 %
Náklady na predaj tovaru 10 246 978 € -59,7 %
Náklady na materiál, energie 141 516 280 € -29,2 %
Služby 14 288 527 € 12,6 %
Pridaná hodnota 23 277 716 € -12,4 %
Osobné náklady 9 968 492 € 8,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 4 653 628 € -0,3 %
Opravné položky 42 607 € 75,3 %
Ostatné výnosy 5 844 667 € -1,4 %
Iné prevádzkové náklady 8 492 417 € 17,6 %
Zisk z predaja majetku 57 565 € -44,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 6 022 804 € -47,7 %
HV z finančnej činnosti -1 758 371 € %
z toho Nákladové úroky 2 867 899 € %

HV pred zdanením 4 264 433 € -62,5 %
Daň 770 579 € -64,6 %
HV po zdanení 3 493 854 € -62,0 %
EBITDA 10 618 867 € -32,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
142 913 179 € 59,6 %
 
Neobežný majetok 102 437 919 € 205,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 33 350 446 € 6,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 719 965 € -22,5 %
Dlhodobý finančný majetok 67 367 508 € 100,0 %
 
Obežný majetok 40 149 000 € -27,9 %
Zásoby 7 979 208 € -31,7 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € -100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 18 932 837 € -21,8 %
Krátkodobý finančný majetok 7 496 819 € 29,0 %
Finančné účty 5 740 136 € -56,0 %
 
Časové rozlíšenie 326 260 € 3,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 142 913 179 € 59,6 %
 
Vlastné imanie
30 218 192 € 1,5 %
Základné imanie 15 368 786 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 648 091 € 18,7 %
HV minulých rokov 7 707 461 € 259,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 493 854 € -62,0 %
 
Záväzky 112 335 797 € 88,0 %
Dlhodobé záväzky 733 574 € -12,4 %
Krátkodobé záväzky 34 712 598 € -21,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 54 900 000 € 100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 14 607 500 € 69,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 7 382 125 € 19,7 %
 
Časové rozlíšenie 359 190 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?