Loading

GORAL, spol. s r.o.

Aktualizované 19.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
GORAL, spol. s r.o.
Sídlo:
Zlatovská 612
91105 Trenčín
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/10106/R
Od 27.2.1997, posledná zmena 28.7.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ľuboš Lobotka
  • Richard Holý
IČO:
36294161
DIČ:
2020079633

IČ DPH:

SK2020079633
Podľa §4, registrovaný od 19.2.1999
SK NACE (RÚZ):
46380 Veľkoobchod s inými potravinami vrátane rýb, kôrovcov a mäkkýšov
Základné imanie:
45 809 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Mandara Group, a.s. (80,0%)
  • Ing. Rudolf Kafka (20,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma GORAL, spol. s r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 51 138 879 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 14,27%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 991 931 EUR vzrástol medziročne o 34 861 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,57% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 51 038 152 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 7 633 212 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 14%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 3,73%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 8,44%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 24,02%.

Absolútne ukazovatele

51 261 058 €

14,0 %

5 706 246 €

8,3 %

21 841 571 €

-28,8 %

17 361 266 €

20,8 %

12 289 414 €

32,9 %

Relatívne ukazovatele

11.16 %

-0,6 %

4.09

-0,6

13.70 %

4,1 %

20.51 %

-32,6 %

1.17

0,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 51 038 152 € 14,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 100 727 € 7,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 43 404 940 € 15,5 %
Náklady na materiál, energie 223 508 € -3,7 %
Služby 1 804 185 € 8,4 %
Pridaná hodnota 5 706 246 € 8,3 %
Osobné náklady 1 394 235 € 24,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 213 344 € -2,1 %
Opravné položky 0 € -100,0 %
Ostatné výnosy 5 898 € -95,0 %
Iné prevádzkové náklady 87 887 € 2,5 %
Zisk z predaja majetku 3 530 € -69,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 020 208 € 1,4 %
HV z finančnej činnosti -227 481 € -5,8 %
z toho Nákladové úroky 125 115 € 103,6 %
HV pred zdanením 3 792 727 € 1,2 %
Daň 800 796 € 1,1 %
HV po zdanení 2 991 931 € 1,2 %
EBITDA 4 230 022 € 1,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
21 841 571 € -28,8 %
 
Neobežný majetok 5 188 596 € -0,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 188 596 € -0,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 16 623 668 € -34,6 %
Zásoby 11 534 104 € -31,0 %
Dlhodobé pohľadávky 3 306 € 9,8 %
Krátkodobé pohľadávky 5 075 348 € -41,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 10 910 € 4,5 %
 
Časové rozlíšenie 29 307 € -16,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 21 841 571 € -28,8 %
 
Vlastné imanie
17 361 266 € 20,8 %
Základné imanie 45 809 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 4 581 € 0,0 %
HV minulých rokov 14 318 945 € 26,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 991 931 € 1,2 %
 
Záväzky 4 467 730 € -72,6 %
Dlhodobé záväzky 1 623 € -3,5 %
Krátkodobé záväzky 3 157 500 € -44,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 190 180 € -88,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 118 427 € 25,5 %
 
Časové rozlíšenie 12 575 € 161,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?