Loading

Bel Power Solutions, s.r.o.

Historický názov:
  • Power - One s.r.o.
  • MELCHER, s.r.o.
Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Bel Power Solutions, s.r.o.
Sídlo:
Areál ZTS 924
01841 Dubnica nad Váhom
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/10404/R
Od 21.7.1997, posledná zmena 27.5.2023
Štatutárny orgán:
  • Dennis Robert Ackerman
  • Farouq Salem Ali Tuweiq
  • Ing. Marcel Filípek
  • Ing. Tomáš Melkovič
IČO:
36297364
DIČ:
2020114195

IČ DPH:

SK2020114195
Podľa §4, registrovaný od 13.8.1997
SK NACE (RÚZ):
27900 Výroba ostatných elektrických zariadení
Základné imanie:
1 394 377 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Bel Power Solutions GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma Bel Power Solutions, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 49 973 937 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 27,25%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 1 222 466 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 89,73% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 28,49%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 17,84%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,9%.

Absolútne ukazovatele

54 250 532 €

30,4 %

18 869 984 €

25,3 %

41 765 964 €

33,1 %

8 838 164 €

17,7 %

17 363 549 €

72,0 %

Relatívne ukazovatele

37.76 %

-0,6 %

1.22

0,1

2.93 %

5,1 %

78.84 %

2,8 %

0.60

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 292 874 € 26,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 48 681 063 € 27,3 %
Zmena stavu zásob 1 655 483 € 22,6 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 917 309 € 19,2 %
Náklady na materiál, energie 25 813 759 € 28,5 %
Služby 5 604 419 € 17,8 %
Pridaná hodnota 18 869 984 € 25,3 %
Osobné náklady 15 438 548 € 11,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 486 326 € 8,3 %
Opravné položky 428 581 € %

Ostatné výnosy 606 249 € %

Iné prevádzkové náklady 812 332 € 175,4 %
Zisk z predaja majetku 60 762 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 1 795 157 € %

HV z finančnej činnosti -845 540 € -82,2 %
z toho Nákladové úroky 280 458 € 299,4 %
HV pred zdanením 949 617 € 226,5 %
Daň -272 849 € %
HV po zdanení 1 222 466 € 277,7 %
EBITDA 3 220 721 € 215,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
41 765 964 € 33,1 %
 
Neobežný majetok 8 119 638 € 5,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 853 016 € 7,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 739 963 € -22,2 %
Dlhodobý finančný majetok 1 526 659 € 16,1 %
 
Obežný majetok 33 557 295 € 42,3 %
Zásoby 23 576 216 € 53,1 %
Dlhodobé pohľadávky 908 393 € 42,9 %
Krátkodobé pohľadávky 8 282 037 € 24,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 790 649 € -10,3 %
 
Časové rozlíšenie 89 031 € -17,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 41 765 964 € 33,1 %
 
Vlastné imanie
8 838 164 € 17,7 %
Základné imanie 1 394 377 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 893 036 € 13,7 %
HV minulých rokov 5 328 285 € -11,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 222 466 € 277,7 %
 
Záväzky 32 927 800 € 37,9 %
Dlhodobé záväzky 15 638 378 € 66,5 %
Krátkodobé záväzky 15 374 384 € 18,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 915 038 € 24,6 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?