Loading

TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.

Historický názov:
  • TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica
  • Považské strojárne, ENERGETIKA, a.s.
Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
Sídlo:
Robotnícka 2160
01734 Považská Bystrica
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/32391/R
Od 5.12.1997, posledná zmena 9.2.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ladislav Janyík, PhD.
  • Ing. Pavel Bárdoš
  • Jérôme Valette
IČO:
36300683
DIČ:
2020111467

IČ DPH:

SK2020111467
Podľa §4, registrovaný od 5.12.1997
SK NACE (RÚZ):
35110 Výroba elektriny
Základné imanie:
12 569 053 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • GGE a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 22.06.2023 ako riadna.

Firma TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 57 599 840 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 64,13%. Dosiahnutý zisk po zdanení 6 382 506 EUR vzrástol medziročne o 1 765 203 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,72% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 59,52%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 46,75%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 38,25%.

Absolútne ukazovatele

58 940 892 €

47,2 %

19 599 940 €

78,3 %

49 219 560 €

4,6 %

31 676 599 €

24,8 %

19 395 734 €

180,3 %

Relatívne ukazovatele

34.03 %

2,7 %

11.00

2,5

12.97 %

3,2 %

35.64 %

-10,4 %

4.68

3,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 57 599 840 € 64,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 32 872 757 € 59,5 %
Služby 5 127 143 € 46,7 %
Pridaná hodnota 19 599 940 € 78,3 %
Osobné náklady 1 781 487 € 38,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 5 323 194 € 5,2 %
Opravné položky 11 575 € 120,4 %
Ostatné výnosy 919 104 € -75,8 %
Iné prevádzkové náklady 5 513 051 € 67,8 %
Zisk z predaja majetku 50 541 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 7 940 278 € 53,8 %
HV z finančnej činnosti 296 280 € -36,5 %
z toho Nákladové úroky 56 416 € -85,1 %
HV pred zdanením 8 236 558 € 46,3 %
Daň 1 854 052 € 83,2 %
HV po zdanení 6 382 506 € 38,2 %
EBITDA 13 212 931 € 29,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
49 219 560 € 4,6 %
 
Neobežný majetok 25 806 659 € -15,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 22 433 603 € -16,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 16 997 € 81,8 %
Dlhodobý finančný majetok 3 356 059 € 0,0 %
 
Obežný majetok 23 284 043 € 44,1 %
Zásoby 640 651 € -7,4 %
Dlhodobé pohľadávky 80 736 € 41,9 %
Krátkodobé pohľadávky 17 700 345 € 64,5 %
Krátkodobý finančný majetok 4 253 249 € 21,4 %
Finančné účty 609 062 € -46,5 %
 
Časové rozlíšenie 128 858 € -76,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 49 219 560 € 4,6 %
 
Vlastné imanie
31 676 599 € 24,8 %
Základné imanie 12 569 053 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 9 001 522 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 723 518 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 6 382 506 € 38,2 %
 
Záväzky 17 151 767 € -18,5 %
Dlhodobé záväzky 2 042 182 € -18,1 %
Krátkodobé záväzky 3 545 237 € -61,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 11 564 348 € 22,4 %
 
Časové rozlíšenie 391 194 € -35,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?