MSJ OREPA s. r. o.

Historický názov:
  • Janette drevoex s.r.o.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MSJ OREPA s. r. o.
Sídlo:
Domovina 425/128
97243 Zemianske Kostoľany
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/16801/R
Od 10.6.2006, posledná zmena 17.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Mário Svitok
IČO:
36367915
DIČ:
2022200818

IČ DPH:

SK2022200818
Podľa §4, registrovaný od 1.9.2019
SK NACE (RÚZ):
49410 Nákladná cestná doprava
Základné imanie:
20 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Mário Svitok (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 02.04.2024 ako riadna.

Firma MSJ OREPA s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 4 358 304 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 0,12%. Dosiahnutá strata je 156 030 EUR.

Firma predala tovar za 1 461 111 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 37 100 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 2%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 14,41%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 8,14%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 55,17%.

Absolútne ukazovatele

4 637 510 €

4,3 %

812 234 €

-0,1 %

2 875 187 €

15,4 %

88 440 €

-63,8 %

-239 451 €

57,2 %

Relatívne ukazovatele

18.64 %

0,0 %

2.73

-1,5

-5.43 %

-9,6 %

96.92 %

6,7 %

0.60

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 461 111 € 21,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 897 193 € -8,4 %
Zmena stavu zásob 17 120 € 118,4 %
Aktivácia 18 700 € 100,0 %
Náklady na predaj tovaru 1 424 011 € 29,0 %
Náklady na materiál, energie 1 313 610 € -14,4 %
Služby 844 269 € -8,1 %
Pridaná hodnota 812 234 € -0,1 %
Osobné náklady 297 060 € 55,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 611 287 € 57,1 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 20 552 € 12,0 %
Iné prevádzkové náklady 134 946 € 19,9 %
Zisk z predaja majetku 85 004 € %

 
HV z hospodárskej činnosti -125 503 € -178,7 %
HV z finančnej činnosti -33 825 € -20,1 %
z toho Nákladové úroky 44 396 € 138,7 %
HV pred zdanením -159 328 € -221,3 %
Daň -3 298 € -111,7 %
HV po zdanení -156 030 € -251,3 %
EBITDA 400 780 € -24,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
2 875 187 € 15,4 %
 
Neobežný majetok 1 998 994 € 14,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 998 994 € 14,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 846 916 € 17,8 %
Zásoby 204 789 € 28,4 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 430 329 € -19,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 211 798 € %

 
Časové rozlíšenie 29 277 € 27,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 2 875 187 € 15,4 %
 
Vlastné imanie
88 440 € -63,8 %
Základné imanie 20 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 222 470 € 86,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -156 030 € -251,3 %
 
Záväzky 2 723 970 € 25,5 %
Dlhodobé záväzky 1 626 000 € 84,2 %
Krátkodobé záväzky 1 052 861 € -6,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € -100,0 %
Bankové úvery dlhodobé 45 103 € -27,8 %
Bankové úvery krátkodobé 6 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé
 
Časové rozlíšenie 62 777 € -18,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?