COLORSPOL, spol. s r.o.

Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
COLORSPOL, spol. s r.o.
Sídlo:
Novoť 153
02955 Novoť
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/10868/L
Od 22.12.1997, posledná zmena 11.4.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. František Mikolajčík
  • Ing. Juraj Jakubjak
  • Ing. Milan Jakubjak
IČO:
36377384
DIČ:
2020129012

IČ DPH:

SK2020129012
Podľa §4, registrovaný od 9.1.1998
SK NACE (RÚZ):
43340 Maľovanie a zasklievanie
Základné imanie:
6 640 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Milan Jakubjak (75,0%)
  • Ing. František Mikolajčík (25,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma COLORSPOL, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 13 342 452 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 46,02%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 941 668 EUR vzrástol medziročne o 1 400 519 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 90,54% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 37,68%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 35,53%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 0,21%.

Absolútne ukazovatele

14 125 230 €

41,8 %

3 620 873 €

80,0 %

10 975 260 €

15,7 %

9 706 379 €

10,3 %

4 531 832 €

19,2 %

Relatívne ukazovatele

27.14 %

5,1 %

2.83

1,3

17.69 %

12,0 %

11.56 %

4,3 %

4.07

-1,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 553 135 € 4,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 12 789 317 € 48,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 0 € -100,0 %
Náklady na predaj tovaru 452 265 € 2,8 %
Náklady na materiál, energie 4 863 444 € 37,7 %
Služby 4 405 870 € 35,5 %
Pridaná hodnota 3 620 873 € 80,0 %
Osobné náklady 1 280 169 € -0,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 252 969 € -4,1 %
Opravné položky -2 380 € -109,1 %
Ostatné výnosy 113 598 € %

Iné prevádzkové náklady 91 022 € 7,3 %
Zisk z predaja majetku 332 062 € 13,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 444 753 € 266,9 %
HV z finančnej činnosti 17 579 € %

z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 2 462 332 € 268,6 %
Daň 520 664 € %

HV po zdanení 1 941 668 € 258,8 %
EBITDA 2 363 280 € 270,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
10 975 260 € 15,7 %
 
Neobežný majetok 4 995 580 € 4,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 302 909 € -3,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok 1 692 671 € 24,1 %
 
Obežný majetok 5 968 863 € 26,6 %
Zásoby 678 320 € 2,9 %
Dlhodobé pohľadávky 192 815 € -19,5 %
Krátkodobé pohľadávky 3 411 051 € 30,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 686 677 € 39,9 %
 
Časové rozlíšenie 10 817 € 181,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 10 975 260 € 15,7 %
 
Vlastné imanie
9 706 379 € 10,3 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 664 € 0,0 %
HV minulých rokov 7 757 408 € -6,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 941 668 € 258,8 %
 
Záväzky 1 246 991 € 81,6 %
Dlhodobé záväzky 3 697 € %

Krátkodobé záväzky 1 233 143 € 83,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 10 151 € -23,2 %
 
Časové rozlíšenie 21 890 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?