Loading

SOAS a.s.

Aktualizované 23.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SOAS a.s.
Sídlo:
Kláry Jarunkovej 2
97401 Banská Bystrica
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sa/740/S
Od 23.10.2003, posledná zmena 28.4.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Igor Lukáč
  • Ing. Jozef Garbiar
  • Ing. Vladimír Vikor
  • Ing. Ľubomír Duplák
  • Ing. Timotej Garaj
IČO:
36621102
DIČ:
2020096496

IČ DPH:

SK2020096496
Podľa §4, registrovaný od 20.11.2003
SK NACE (RÚZ):
46730 Veľkoobchod s drevom, stavebným materiálom a sanitárnymi zariadeniami
Základné imanie:
249 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 25.03.2024 ako riadna.

Firma SOAS a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 78 454 231 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 22,73%. Dosiahnutý zisk po zdanení 110 491 EUR poklesol medziročne o 168 816 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,29% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 78 328 070 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 989 738 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 1%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 2,72%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 6,6%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,75%.

Absolútne ukazovatele

78 889 318 €

-22,3 %

811 854 €

-23,8 %

5 462 284 €

-32,4 %

658 241 €

-20,4 %

263 898 €

%

Relatívne ukazovatele

1.03 %

-0,0 %

1.29

-0,6

2.02 %

-1,4 %

87.95 %

-1,8 %

1.06

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 78 328 070 € -22,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 126 161 € -33,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 77 338 332 € -22,8 %
Náklady na materiál, energie 45 231 € 2,7 %
Služby 258 814 € 6,6 %
Pridaná hodnota 811 854 € -23,8 %
Osobné náklady 627 063 € 8,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 44 009 € -20,4 %
Opravné položky 0 € 100,0 %
Ostatné výnosy 31 087 € 20,6 %
Iné prevádzkové náklady 23 269 € -97,9 %
Zisk z predaja majetku 41 223 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 189 823 € -52,2 %
HV z finančnej činnosti -40 069 € -89,5 %
z toho Nákladové úroky 21 926 € 178,8 %
HV pred zdanením 149 754 € -60,2 %
Daň 39 263 € -59,4 %
HV po zdanení 110 491 € -60,4 %
EBITDA 192 609 € 133,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
5 462 284 € -32,4 %
 
Neobežný majetok 439 859 € -46,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 428 821 € -47,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 11 038 € 40,1 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 5 014 085 € -30,8 %
Zásoby 0 € -100,0 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € -100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 4 958 161 € -28,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 55 924 € -79,2 %
 
Časové rozlíšenie 8 340 € 14,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 5 462 284 € -32,4 %
 
Vlastné imanie
658 241 € -20,4 %
Základné imanie 249 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 298 750 € 0,0 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 110 491 € -60,4 %
 
Záväzky 4 804 043 € -33,7 %
Dlhodobé záväzky 8 408 € 33,6 %
Krátkodobé záväzky 4 605 325 € -36,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 153 202 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 37 108 € 38,1 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?