Loading

MBM-GROUP, a.s.

Historický názov:
  • Ekologická výstavba, a.s.
Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MBM-GROUP, a.s.
Sídlo:
Miletičova 1
82108 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/7207/B
Od 16.2.2007, posledná zmena 2.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Alena Nováková
IČO:
36740519
DIČ:
2022337548

IČ DPH:

SK2022337548
Podľa §4, registrovaný od 10.4.2007
SK NACE (RÚZ):
23990 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov i. n.
Základné imanie:
33 200 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 23.05.2023 ako riadna.

Firma MBM-GROUP, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 32 544 670 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 52,05%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 166 292 EUR vzrástol medziročne o 126 877 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,15% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 60,52%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 59,59%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 17,3%.

Absolútne ukazovatele

33 347 976 €

52,0 %

4 980 581 €

35,8 %

21 033 021 €

15,4 %

7 436 536 €

18,8 %

3 633 115 €

68,1 %

Relatívne ukazovatele

15.30 %

-1,8 %

6.76

0,9

5.55 %

-0,2 %

64.64 %

-1,0 %

1.23

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 145 704 € -43,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 32 398 966 € 53,2 %
Zmena stavu zásob 524 641 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 96 497 € -55,5 %
Náklady na materiál, energie 10 273 904 € 60,5 %
Služby 17 718 329 € 59,6 %
Pridaná hodnota 4 980 581 € 35,8 %
Osobné náklady 737 285 € 17,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 994 044 € 28,4 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 216 937 € 45,0 %
Iné prevádzkové náklady 331 325 € 44,1 %
Zisk z predaja majetku -193 442 € -157,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 941 422 € 11,5 %
HV z finančnej činnosti -459 331 € -8,9 %
z toho Nákladové úroky 366 333 € -0,4 %
HV pred zdanením 1 482 091 € 12,3 %
Daň 315 799 € 12,6 %
HV po zdanení 1 166 292 € 12,2 %
EBITDA 4 128 908 € 39,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
21 033 021 € 15,4 %
 
Neobežný majetok 8 221 659 € -7,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 8 198 379 € -7,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 23 280 € 7,9 %
 
Obežný majetok 12 781 352 € 36,5 %
Zásoby 1 496 286 € 123,1 %
Dlhodobé pohľadávky 64 682 € -53,8 %
Krátkodobé pohľadávky 10 843 085 € 33,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 377 299 € -13,9 %
 
Časové rozlíšenie 30 010 € 111,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 21 033 021 € 15,4 %
 
Vlastné imanie
7 436 536 € 18,8 %
Základné imanie 33 200 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 940 793 € -0,0 %
HV minulých rokov 3 296 251 € 46,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 166 292 € 12,2 %
 
Záväzky 13 420 994 € 13,9 %
Dlhodobé záväzky 2 210 614 € 49,5 %
Krátkodobé záväzky 4 713 613 € 0,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 2 234 364 € -34,0 %
Bankové úvery krátkodobé 4 224 461 € 94,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 37 942 € 25,9 %
 
Časové rozlíšenie 175 491 € -7,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?