PARTNERS GROUP SK s.r.o.

Aktualizované 25.6.2024
Partner verejného sektoraSubjekt finančného trhu

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
PARTNERS GROUP SK s.r.o.
Sídlo:
Einsteinova 24
85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/44999/B
Od 10.3.2007, posledná zmena 13.4.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Bohuslav Benedek
  • Ing. Jozef Bartánus
IČO:
36750701
DIČ:
2022340903

IČ DPH:

SK7120001900
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2024
SK NACE (RÚZ):
66220 Činnosti poisťovacích agentov a maklérov
Základné imanie:
530 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • PARTNERS GROUP HOLDING SK, a. s. (51,0%)
  • PARTNERS FOR YOU, a. s. (49,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma PARTNERS GROUP SK s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 40 282 064 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 15,13%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 798 441 EUR poklesol medziročne o 1 025 981 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,85% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 57,97%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 16,6%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,77%.

Absolútne ukazovatele

41 081 423 €

-15,6 %

7 796 232 €

-8,8 %

11 118 339 €

-11,6 %

5 344 013 €

50,4 %

3 647 913 €

-0,9 %

Relatívne ukazovatele

19.35 %

1,3 %

1.88

-0,4

16.18 %

-6,3 %

51.94 %

-19,8 %

1.79

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 |Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 84 003 € 100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb40 198 061 € -15,3 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia418 982 € 33,6 %
Náklady na predaj tovaru84 864 € 100,0 %
Náklady na materiál, energie232 096 € 58,0 %
Služby32 587 854 € -16,6 %
Pridaná hodnota7 796 232 € -8,8 %
Osobné náklady4 137 032 € 11,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku446 860 € 18,1 %
Opravné položky14 179 € -90,4 %
Ostatné výnosy224 533 € 260,8 %
Iné prevádzkové náklady943 912 € 60,7 %
Zisk z predaja majetku662 € -98,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti2 479 444 € -35,4 %
HV z finančnej činnosti-7 948 € 89,5 %
z toho Nákladové úroky2 560 € 4,5 %
HV pred zdanením2 471 496 € -34,3 %
Daň673 055 € -28,0 %
HV po zdanení1 798 441 € -36,3 %
EBITDA2 925 642 € -30,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
11 118 339 € -11,6 %
 
Neobežný majetok1 935 649 € 58,0 %
Dlhodobý hmotný majetok377 792 € 58,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok1 551 218 € 58,2 %
Dlhodobý finančný majetok6 639 € 0,0 %
 
Obežný majetok7 191 809 € -30,2 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky915 391 € -37,9 %
Krátkodobé pohľadávky5 359 323 € -26,9 %
Krátkodobý finančný majetok7 885 € 3,5 %
Finančné účty909 210 € -39,0 %
 
Časové rozlíšenie1 990 881 € 89,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky11 118 339 € -11,6 %
 
Vlastné imanie
5 344 013 € 50,4 %
Základné imanie530 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania53 000 € 0,0 %
HV minulých rokov2 962 572 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení1 798 441 € -36,3 %
 
Záväzky5 004 861 € -44,5 %
Dlhodobé záväzky40 568 € -41,3 %
Krátkodobé záväzky3 849 921 € -37,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé1 114 372 € -59,6 %
 
Časové rozlíšenie769 465 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?