Loading

PIXEL FEDERATION, s.r.o.

Aktualizované 18.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
PIXEL FEDERATION, s.r.o.
Sídlo:
Einsteinova 19
85101 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/47333/B
Od 10.8.2007, posledná zmena 26.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Marián Fridrich
  • Mgr. art. Šimon Šicko
IČO:
36816388
DIČ:
2022424998

IČ DPH:

SK2022424998
Podľa §4, registrovaný od 1.2.2008
SK NACE (RÚZ):
62010 Počítačové programovanie
Základné imanie:
130 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • IIH a.s. (38,0%)
  • Kalimdor s.r.o. (25,5%)
  • DEBRIS, s.r.o. (25,5%)
  • Free Gems a.s. (10,0%)
  • B & S Estate s.r.o. (1,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma PIXEL FEDERATION, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 42 379 527 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 10,62%. Dosiahnutý zisk po zdanení 990 745 EUR poklesol medziročne o 2 175 027 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,36% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 18,35%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 9,37%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,58%.

Absolútne ukazovatele

42 651 363 €

-11,0 %

16 147 475 €

-12,4 %

16 309 902 €

-19,5 %

12 879 737 €

-23,7 %

12 709 845 €

-19,4 %

Relatívne ukazovatele

38.10 %

-0,8 %

1.20

-0,2

6.07 %

-9,6 %

21.03 %

4,4 %

5.76

-1,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 42 379 527 € -10,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 380 549 € -18,3 %
Služby 25 851 503 € -9,4 %
Pridaná hodnota 16 147 475 € -12,4 %
Osobné náklady 13 506 712 € 5,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 220 852 € -35,7 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 11 161 € 225,7 %
Iné prevádzkové náklady 138 105 € -18,5 %
Zisk z predaja majetku 12 500 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 305 467 € -63,4 %
HV z finančnej činnosti -137 619 € -158,0 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 1 167 848 € -69,3 %
Daň 177 103 € -72,3 %
HV po zdanení 990 745 € -68,7 %
EBITDA 2 513 819 € -54,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
16 309 902 € -19,5 %
 
Neobežný majetok 833 859 € -52,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 833 859 € 13,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 14 604 683 € -17,1 %
Zásoby 12 400 € 80,5 %
Dlhodobé pohľadávky 98 847 € 35,1 %
Krátkodobé pohľadávky 6 632 012 € -6,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 7 861 424 € -24,5 %
 
Časové rozlíšenie 871 360 € -2,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 16 309 902 € -19,5 %
 
Vlastné imanie
12 879 737 € -23,7 %
Základné imanie 130 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 13 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 11 745 992 € -13,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 990 745 € -68,7 %
 
Záväzky 3 425 027 € 1,9 %
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky 2 662 213 € -0,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 762 814 € 9,5 %
 
Časové rozlíšenie 5 138 € -53,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?