AVA-stav, s.r.o.

Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
AVA-stav, s.r.o.
Sídlo:
Puškinova 700/90
92401 Galanta
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/21431/T
Od 14.2.2008, posledná zmena 29.12.2023
Štatutárny orgán:
  • Alexander Gyurkovics
IČO:
43989268
DIČ:
2022539596

IČ DPH:

SK2022539596
Podľa §4, registrovaný od 1.3.2008
SK NACE (RÚZ):
43990 Ostatné špecializované stavebné práce i. n.
Základné imanie:
50 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Alexander Gyurkovics (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.06.2023 ako riadna.

Firma AVA-stav, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 41 393 931 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 7,56%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 926 264 EUR poklesol medziročne o 1 491 939 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,98% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 29,3%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 11,68%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 17,86%.

Absolútne ukazovatele

41 753 193 €

7,2 %

6 205 557 €

-18,4 %

28 182 661 €

8,3 %

13 346 829 €

15,2 %

8 117 139 €

25,5 %

Relatívne ukazovatele

14.99 %

-4,8 %

2.48

-1,1

6.83 %

-6,3 %

52.64 %

-2,8 %

1.70

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 64 918 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 41 329 013 € 7,4 %
Zmena stavu zásob 98 051 € %

Aktivácia 0 € -100,0 %
Náklady na predaj tovaru 46 795 € %

Náklady na materiál, energie 4 234 632 € 29,3 %
Služby 31 004 998 € 11,7 %
Pridaná hodnota 6 205 557 € -18,4 %
Osobné náklady 2 500 995 € 17,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 610 084 € 4,1 %
Opravné položky -38 857 € -174,8 %
Ostatné výnosy 158 135 € -17,9 %
Iné prevádzkové náklady 559 785 € 9,1 %
Zisk z predaja majetku 40 204 € -56,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 771 889 € -40,0 %
HV z finančnej činnosti -275 182 € -2,0 %
z toho Nákladové úroky 30 773 € 54,7 %
HV pred zdanením 2 496 707 € -42,6 %
Daň 570 443 € -38,7 %
HV po zdanení 1 926 264 € -43,6 %
EBITDA 3 302 912 € -35,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
28 182 661 € 8,3 %
 
Neobežný majetok 8 340 120 € 2,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 8 340 120 € 2,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 18 715 251 € 5,0 %
Zásoby 413 996 € 44,4 %
Dlhodobé pohľadávky 726 212 € -42,4 %
Krátkodobé pohľadávky 11 862 683 € 22,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 5 712 360 € -13,6 %
 
Časové rozlíšenie 1 127 290 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 28 182 661 € 8,3 %
 
Vlastné imanie
13 346 829 € 15,2 %
Základné imanie 50 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 294 799 € 0,0 %
HV minulých rokov 10 075 766 € 47,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 926 264 € -43,6 %
 
Záväzky 14 831 621 € 2,8 %
Dlhodobé záväzky 2 006 305 € -8,5 %
Krátkodobé záväzky 10 723 781 € 8,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 584 650 € -15,4 %
Bankové úvery krátkodobé 271 198 € 15,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 245 687 € 16,3 %
 
Časové rozlíšenie 4 211 € 13,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?