Loading

CD Cargo Slovakia, s. r. o.

Historický názov:
  • Generálne zastúpenie ČD Cargo, s. r. o.
Aktualizované 24.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
CD Cargo Slovakia, s. r. o.
Sídlo:
Seberíniho 1
82103 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/54539/B
Od 24.9.2008, posledná zmena 1.2.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Daniel Zajko
  • Ing. Eva Lobotková
IČO:
44349793
DIČ:
2022688690

IČ DPH:

SK2022688690
Podľa §4, registrovaný od 16.10.2008
SK NACE (RÚZ):
49200 Nákladná železničná doprava
Základné imanie:
11 575 771 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • ČD Cargo, a. s. (74,31%)
  • ČD Cargo, a. s. (25,69%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma CD Cargo Slovakia, s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 30 589 637 EUR. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 283 511 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,3% celkových výnosov firmy.

Absolútne ukazovatele

30 803 572 €

N/A %

5 972 473 €

N/A %

18 652 081 €

N/A %

11 144 978 €

N/A %

1 618 026 €

N/A %

Relatívne ukazovatele

19.52 %

N/A %

1.76

N/A %

6.88 %

N/A %

40.25 %

N/A %

1.33

N/A %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 098 € %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 30 588 539 € %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 2 116 812 € %
Služby 22 500 352 € %
Pridaná hodnota 5 972 473 € %
Osobné náklady 3 401 868 € %
Odpisy a opravné položky k majetku 916 210 € %
Opravné položky 34 857 € %
Ostatné výnosy 147 291 € %
Iné prevádzkové náklady 83 833 € %
Zisk z predaja majetku 3 906 € %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 686 902 € %
HV z finančnej činnosti -75 482 € %
z toho Nákladové úroky 44 437 € %
HV pred zdanením 1 611 420 € %
Daň 327 909 € %
HV po zdanení 1 283 511 € %
EBITDA 2 599 206 € %
 
Aktíva
Majetok celkom
18 652 081 € %
 
Neobežný majetok 12 184 847 € %
Dlhodobý hmotný majetok 12 153 850 € %
Dlhodobý nehmotný majetok 997 € %
Dlhodobý finančný majetok 30 000 € %
 
Obežný majetok 6 443 585 € %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 5 243 552 € %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 200 033 € %
 
Časové rozlíšenie 23 649 € %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 18 652 081 € %
 
Vlastné imanie
11 144 978 € %
Základné imanie 8 602 475 € %
Fondy a iné zložky vlastného imania 146 858 € %
HV minulých rokov 1 112 134 € %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 283 511 € %
 
Záväzky 7 483 660 € %
Dlhodobé záväzky 662 967 € %
Krátkodobé záväzky 3 868 531 € %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 716 606 € %
Bankové úvery krátkodobé 957 234 € %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 278 322 € %
 
Časové rozlíšenie 23 443 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?