Loading

Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.

Historický názov:
  • Nemocnica svätého Michala, a. s.
Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt Subjekt verejnej správy Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
Sídlo:
Satinského I.7770/1
81108 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/4677/B
Od 31.12.2008, posledná zmena 13.1.2024
Štatutárny orgán:
  • doc. MUDr. Mgr. Ladislav Kužela, PhD., MPH
  • Ing. Pavel Petrík
  • MUDr. Marian Križko, PhD., MPH, MHA
IČO:
44570783
DIČ:
2022738586

IČ DPH:

SK2022738586
Podľa §4, registrovaný od 1.7.2009
SK NACE (RÚZ):
86100 Činnosti nemocníc
Základné imanie:
117 302 693 EUR
Druh vlastníctva
Štátne
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 02.04.2024 ako riadna.

Firma Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 42 453 035 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 14,11%. Dosiahnutá strata 5 300 292 EUR sa prehĺbila medziročne o 1 639 357 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,07% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 2,81%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 15,83%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 16,65%.

Absolútne ukazovatele

43 727 024 €

6,1 %

28 833 785 €

25,4 %

102 797 082 €

4,3 %

86 780 991 €

3,2 %

19 260 129 €

50,1 %

Relatívne ukazovatele

67.92 %

6,1 %

0.93

0,1

-5.16 %

-1,4 %

15.58 %

0,9 %

2.41

0,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 5 342 € -99,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 42 447 693 € 18,4 %
Zmena stavu zásob 215 € -74,3 %
Aktivácia 132 055 € 19,0 %
Náklady na predaj tovaru 6 917 € -99,4 %
Náklady na materiál, energie 9 941 108 € -2,8 %
Služby 3 408 517 € 15,8 %
Pridaná hodnota 28 833 785 € 25,4 %
Osobné náklady 31 039 893 € 16,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 863 216 € 9,1 %
Opravné položky 408 937 € %

Ostatné výnosy 977 184 € -74,6 %
Iné prevádzkové náklady 326 126 € -4,7 %
Zisk z predaja majetku 9 170 € %

 
HV z hospodárskej činnosti -5 423 055 € -47,2 %
HV z finančnej činnosti 149 100 € %

z toho Nákladové úroky 0 € 0 %
HV pred zdanením -5 273 955 € -44,1 %
Daň 26 337 € 100,0 %
HV po zdanení -5 300 292 € -44,8 %
EBITDA -1 569 009 € %
 
Aktíva
Majetok celkom
102 797 082 € 4,3 %
 
Neobežný majetok 71 286 516 € -2,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 71 266 108 € -2,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 20 408 € -80,8 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 31 315 337 € 23,0 %
Zásoby 1 986 691 € -28,1 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 6 153 753 € 21,7 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 23 174 893 € 31,4 %
 
Časové rozlíšenie 195 229 € 278,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 102 797 082 € 4,3 %
 
Vlastné imanie
86 780 991 € 3,2 %
Základné imanie 125 302 693 € 6,8 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 0 € 0 %
HV minulých rokov -33 221 410 € -12,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -5 300 292 € -44,8 %
 
Záväzky 14 875 296 € 15,6 %
Dlhodobé záväzky 125 253 € 15,4 %
Krátkodobé záväzky 11 109 642 € 0,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 0 € 0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 640 401 € 117,1 %
 
Časové rozlíšenie 1 140 795 € -28,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?