DEXOLL, s. r. o.

Historický názov:
  • PG INVEST, spol. s r. o.
Aktualizované 25.5.2024
Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DEXOLL, s. r. o.
Sídlo:
Kukučínova 573
02401 Kysucké Nové Mesto
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/51650/L
Od 1.8.2009, posledná zmena 2.6.2021
Štatutárny orgán:
  • Miroslav Piňák
  • Peter Martinec
IČO:
44905017
DIČ:
2022864778

IČ DPH:

SK2022864778
Podľa §4, registrovaný od 17.11.2014
SK NACE (RÚZ):
45310 Veľkoobchod s dielmi a príslušenstvom motorových vozidiel
Základné imanie:
150 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Peter Martinec (67,0%)
  • Miroslav Piňák (33,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma DEXOLL, s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 18 400 433 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 4,96%. Dosiahnutý zisk po zdanení 25 757 EUR vzrástol medziročne o 15 368 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 86,56% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 15 946 708 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 137 282 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 13%.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 99 516 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 7,05%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 3,9%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 37,03%.

Absolútne ukazovatele

18 422 193 €

4,7 %

314 698 €

37,2 %

3 595 382 €

3,7 %

291 279 €

9,7 %

70 440 €

-55,7 %

Relatívne ukazovatele

1.71 %

0,4 %

3.06

0,0

0.72 %

0,4 %

91.90 %

-0,4 %

0.33

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 15 946 708 € 5,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 453 725 € 3,2 %
Zmena stavu zásob -145 857 € -52,9 %
Aktivácia 99 516 € 4,3 %
Náklady na predaj tovaru 13 809 426 € 6,5 %
Náklady na materiál, energie 2 318 202 € -7,0 %
Služby 1 911 766 € 3,9 %
Pridaná hodnota 314 698 € 37,2 %
Osobné náklady 102 911 € 37,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 110 998 € 44,1 %
Opravné položky -944 € -140,9 %
Ostatné výnosy 61 186 € 12,5 %
Iné prevádzkové náklady 74 779 € -13,7 %
Zisk z predaja majetku 3 163 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 91 303 € 113,6 %
HV z finančnej činnosti -57 774 € -115,7 %
z toho Nákladové úroky 47 270 € 123,6 %
HV pred zdanením 33 529 € 109,9 %
Daň 7 772 € 39,2 %
HV po zdanení 25 757 € 147,9 %
EBITDA 198 194 € 65,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
3 595 382 € 3,7 %
 
Neobežný majetok 390 919 € 45,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 390 919 € 45,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 3 178 710 € -0,2 %
Zásoby 2 156 015 € 2,2 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 923 189 € -10,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 99 506 € 93,3 %
 
Časové rozlíšenie 25 753 € 99,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 3 595 382 € 3,7 %
 
Vlastné imanie
291 279 € 9,7 %
Základné imanie 150 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 036 € 100,4 %
HV minulých rokov 114 486 € 9,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 25 757 € 147,9 %
 
Záväzky 3 301 388 € 3,1 %
Dlhodobé záväzky 165 205 € 4,1 %
Krátkodobé záväzky 2 377 255 € 4,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € -100,0 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 754 053 € 11,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 4 875 € 40,8 %
 
Časové rozlíšenie 2 715 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?