DirektStav s. r. o.

Historický názov:
  • Right Choice, s. r. o.
  • Druhý kvartál s. r. o.
  • TRNAVA 9 s. r. o.
Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DirektStav s. r. o.
Sídlo:
Prostredná 89/35
90021 Svätý Jur
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/63151/B
Od 16.2.2010, posledná zmena 25.2.2022
Štatutárny orgán:
  • Mgr. Peter Marhula
IČO:
45392846
DIČ:
2022977363

IČ DPH:

SK2022977363
Podľa §4, registrovaný od 1.5.2016
SK NACE (RÚZ):
41201 Výstavba obytných budov
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Mgr. Peter Marhula (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma DirektStav s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 8 378 339 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 91,04%. Dosiahnutý zisk po zdanení 296 607 EUR poklesol medziročne o 136 400 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,66% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 127,65%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 104,47%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 123,29%.

Absolútne ukazovatele

8 406 239 €

87,5 %

450 074 €

-15,2 %

3 600 453 €

54,0 %

733 347 €

67,9 %

648 370 €

33,3 %

Relatívne ukazovatele

5.37 %

-6,7 %

6.02

-9,8

8.24 %

-10,3 %

79.63 %

-1,7 %

1.24

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 754 € 100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 8 377 585 € 91,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 537 € 100,0 %
Náklady na materiál, energie 454 359 € 127,6 %
Služby 7 473 369 € 104,5 %
Pridaná hodnota 450 074 € -15,2 %
Osobné náklady 74 805 € 123,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 14 199 € 38,4 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 978 € 72,5 %
Iné prevádzkové náklady 12 573 € 151,9 %
Zisk z predaja majetku 1 684 € -96,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 351 159 € -34,6 %
HV z finančnej činnosti 23 175 € 50,4 %
z toho Nákladové úroky 1 792 € %

HV pred zdanením 374 334 € -32,2 %
Daň 77 727 € -34,8 %
HV po zdanení 296 607 € -31,5 %
EBITDA 363 674 € -26,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
3 600 453 € 54,0 %
 
Neobežný majetok 302 141 € %

Dlhodobý hmotný majetok 298 662 € %

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 3 479 € %

 
Obežný majetok 3 297 253 € 43,3 %
Zásoby 1 662 € 0,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 2 651 822 € 35,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 643 769 € 88,6 %
 
Časové rozlíšenie 1 059 € 89,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 3 600 453 € 54,0 %
 
Vlastné imanie
733 347 € 67,9 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 16 991 € 0,2 %
HV minulých rokov 414 749 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 296 607 € -31,5 %
 
Záväzky 2 867 106 € 50,8 %
Dlhodobé záväzky 217 164 € 152,3 %
Krátkodobé záväzky 2 649 942 € 46,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?